Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag Legeforening 15. november 2017

Videokonferanse mellom leger lokalisert på Levanger og Namsos sjukehus.
Deltakere:
Ressel Jørund ( Arbeidsmedisin), Tom Julsrud ( avtaler spesialister), Stephan Schuler ( OF), Anna Hjort Hansen ( Nestleder), Jens Olav Kleinau ( OF), Rolf Larsen ( OF), Børge Winter, Kjetil Klunge( 2. LR), Dragan Zerajic, Leder

Sak 1: Organisering av sjukehusstrukturen i Helse Nord-Trøndelag

- Olaf Kleinau informerer om situasjonen. Torbjørn Aas har sidan han i desember 2015 tok over som adm dir i Helse Nord-Trøndelag arbeida mot «pasientorganisert orientering» og planlegger gjennom fleire ‘faser’ å gjere endringar i organisasjonsstrukturen. OF og YLF har opplevd direktøren og prosessen som uryddig og uprofesjonell og at han i for liten grad involverer legane i arbeidet med ny struktur. Planane for ny struktur vil gjere at det blir færre leger i innflytelsesrike posisjoner i hierarkiet.
· Det er gjennomført fleire allmøter i fylket sidan omorganiseringsprosessen starta, så vel som spørjeundersøkingar i kollegiet. Det er tydeleg at eit fleirtal av legane i helseforetaket er negative til korleis prosessen er blitt gjennomført.
· Direktøren har no presentert for styret at det er einigheit om gjennomføring av omorganisering, YLF/OF har presisert at det framleis er uenigheit. 

Vidare plan:

o   OF/YLF vil stå for kontakt med media i denne saka, heller enn at Dragan som leder av Legeforeningen i NT er kontaktperson. Det kan bli aktuelt å spørje lege på medisinsk avdeling som har mediatrening om å vere talsperson, det kjem ingen innvendingar mot dette.
o   Mediastrategisk sett må ein halde trykket oppe og sikre at saka kjem opp i media med jevne mellomrom
o   Forslag: Legeforeningen støtter økonomisk produksjon av pins med teksta «Rett kompetanse på rett tid på rett sted» som kan deles ut til ansatte i Helseforetaket. Dette vil kunne ha ein god symboleffekt både internt i foretaket og ut mot publikum/media. I første omgang er det aktuelt med ca 1000 pins.
Vedtak:
Forslaget vedtas enstemmig. Olaf Kleinau følger opp det praktiske videre. 

Sak 2: Fastlegeordninga og korleis AF i Nord-Trøndelag vil jobbe framover for å styrke rammevilkåra for fastlegane

· Dragan informerer om dagens situasjon for fastlegane: stor arbeidsbelastning, forverring av økonomiske rammer og rekrutteringsvansker. ‘Trønderopprøret’ har satt dagsorden og det har vore mange mediasaker både lokalt og nasjonalt. 
· Vidare plan: 

o   Holde mediatrykket oppe over tid
o   Møter med politikere og byråkrater regionalt og nasjonalt. Helsepolitikere har uttrykt ønske om å komme til Steinkjer

Sak 3: Datautstyr til styremedlemmer

· Forslag frå Rolf Larsen: Styremedlemer i DNLF Nord-Trøndelag får støtte inntil 15.000,- kr til innkjøp av egen datamaskin. Dette er ein praksis som allereie har blitt innført i andre fylkeslag.
Vedtak: Forslaget vedtas enstemmig.

 Referent: Kjetil Klungre, 2. landsråd AF