Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag legeforening 1. november 2018

Tilstede i Levanger: Rolf Larsen, Børge Winther, Dragan Zerajic, Jørund Resell, Olaf Kleinau, Christian Myrstad, Ragnhild H. Aunsmo,
I Namsos: Solveig Medalen Ylf, Mathis Heibert

Sak 32/2018: Hurtigrutekonferansen.
Mathis og Dragan var tilstede. Velorganisert og givende arrangement.
Deltakere fra Trøndelag + Møre + Nordland.
Presidentens halvtime nyttig.
God deltakelse fra legeforeningen sentralt.
Synd at dette kolliderte med flere kurs, inkl. tillitsvalgtkurs i Gdansk.


Sak 33/2018: Tariffkonferanse.
Dragan har deltatt i tett dialog på den todagers konferansen sammen med representanter fra alle fylkene og presidenten.
Undersøkelser blant fastlegene viser at reell kostnadsvekst kompenseres med ekstra arbeidsinnsats. Årlig mangler 670 mill kr på 30/70 fordeling (basistilskudd/takst).
DNLF jobber med å etablere felles virkelighetsforståelse. Det trengs flere fastleger og kortere pasientlister (1000), og inntektstapet må kompenseres.
DNLF ønsker en ny regulering av rammeavtalen, skape rom for kjernevirksomhet. Legene ønsker at kommunene skal ta større ansvar.
I lokale forhandlinger vektes kvalitet, stabilitet og kontinuitet.
Snakk fram faget.
Mht statsbudsjettet har fire komiteer diskutert helse i Stortinget. DNKF kjemper for å treffe bredt i forhold til alle spesialiteter, rekruttering er viktig, man ser til ALIS Nord og Vest.

Sak 34/2018: ASU-møte.
Christine Agdestein deltok som observatør. Det hun rapporterte som relevant for legeforeningen var beredskapsanalyse presentert av Sende. Helikopterkapasitet sprengt. 12 000 innbyggere pr. ambulanse.
Videre ble desentralisert legeutdanning gjennom NTNU-link presentert av direktør Aas.

Sak 35/2018: AF-styret.
Styret ønsker å komme på besøk den 12. februar 2019 etter at de er i Trondheim dagen før. De ønsker at det arrangeres medlemsmøte på kvelden og at de kan ha et arbeidsmøte/styremøte dagen etter.
Styret i NT-legeforening ønsker å legge til rette for dette. Det ønskes også at kurskomiteen legger opp til et to dagers kurs de samme dagene, gjerne rettet mot alle spesialiteter.

Sak 36/2018: Møte med direktør.
20 september, begynnelse på dialog. Oppfulgt med mail fra Paul Georg Skogen 25. oktober. Legeforeningen oppfordres til å forsøke å finne tidspunkt for møte og å sette agenda.
Olaf, Christian og Rolf orienterer om at det parallelt har skjedd en utvikling i konflikten. Legeforeningen har fortsatt ikke tillit til direktøren. I styremøte 29.10.18 ble kjekling mellom legeforeningen og direktør stanset av styreleder som videre beordret meglingsprosess mellom partene.
Styret i NT-legeforening finner tidspunkt for møte og ber om å få stille med observatør uten talerett i denne meglingsprosessen. Stein Jonny Valstad foreslått som megler.

Sak 37/2018: Samhandlingskonferanse.
5. april 2019, Sør- og Nord-Trøndelag legeforening.
Styret i NT er positive til et slikt arrangement.

Sak 38/2018: Søknad fra FTV Ylf v/Guro Marte Gulstad Mpote.
Møte mellom Ylf, Of og RegUt om hvordan spesialistutdanningen fungerer.
Vedtak: Søknaden innvilges.

Sak 39/2018: Støtteordningen for leger.
Dragan Zerajic foreslår at ordningen utvides med Sylvi N. Haugnes. Styret støtter dette.

Neste styremøte 11.12.18 17.30 på Grand, Steinkjer. Dragan bestiller.

Ref. Ragnhild