Nord-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2018

Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag legeforening 26. september 2018

30. oktober 2018

Tilstede i Levanger: Rolf Larsen, Kjetil S. Klungre, Jørund Resell, Olaf Kleinau, Dragan Zerajic, Ragnhild H. Aunsmo.
Tilstede i Namsos: Mathis Heibert, Tom Julsrud.
Solveig Glasø Medalen (Ylf) ikke kalt inn, men kommer med fra neste gang

Sak 30/2018: Uro rundt direktøren i HNT
Det ble avholdt møte 20.09.18 mellom medlemmer av styret i NTLF og HNT ved fagsjef, kommunikasjonssjef og direktør.
Møtet fant sted på bakgrunn av brev fra legeforeningen etter styremøtet 180618 til dir.kontor .

Agenda for møtet:

  • Skape god dialog
  • Direkte kommunikasjon med HNT

Legeforeningen meddelte bekymring fra alle spesialiteteter i NTLF for manglende tillit mellom ledelse og leger, og for økende henvisninger til private aktører.
Møtet hadde god tone og sykehuset presenterte hvilke strategier de hadde for å imøtekomme bekymringene. Det ble uttrykt mange flotte ord, men lite konkret. Fagsjef så behov for å øke kapasitet på gastro og BUP, men ikke noe konkret ble avtalt.
Legeforeningen understreket behov for autonomi i arbeidet for fagfolk. Dette ble presentert mange ganger, men fikk ingen gjenklang i møtet. Direktøren holdt fast på strategien om transformasjonsledelse.
Direktøren har bedt om nytt møte, men tidspunkt ikke avklart.

Diskusjoner i kveldens styremøte:
Det må etterlyse mer konkret tidsplan. Det er fortsatt betydelige fristbrud på gastro, samt BUP og VOP Levanger og VOP Namsos.
Det er store bemannings- og rekrutteringsutfordringer. Nye tilsatte med rekruttering som arbeidsoppgaver skal begynne i oktober, men de skal begynne med kartlegging. Legeforeningen bør etterlyse konkrete planer for rekruttering; hvor mange og når.
Misforhold mellom etterspørsel og kapasitet, går også på motivasjon, kveldspoliklinikk avtar og fagfolk reduserer innsatsen til 100 % stilling. På gastro er det nå vikar i tre uker fra firma, og pas sendes Aleris.
Rekruttering er dels vanskelig pga lite faglig delaktighet i ledelsen i BUP. Leger ansettes ikke i ledelsesstillinger.
I andre avdelinger er det ikke ansatt personell pga ønske om å spare penger.
Det skal avholdes nytt møte med direktøren, dette er ikke avtalt enda.

Til det neste møtet med direktøren:
Skriftlige spørsmål til direktøren om konkrete tiltak hvor det bes om skriftlig svar på oppfølging av konkrete tiltak.
Styret (i alle fall sykehusspesialistene) oppfordres til å komme med konkrete spørsmål som forberedelse til neste møte med direktøren.
Disse spørsmålene ønskes til Rolf i forkant av styremøtet 1. oktober (selv om tema bemanning og rekruttering egentlig er utsatt til november).
Forberedelse: Samling tillitsvalgte Ylf og Of begge sykehus samt Dragan i Kristiansund 16.10.18; møtet forberedes der.

Sak 31/2018: Eventuelt

Regional utviklingsplan HMN.
Sterk drift mot gjennomgående klinikker og sentralisering.
Medisinskteknisk utstyr salderingspost.
Vil styret NTLF komme med høringsinnspill?
Styret ser at vi er for bakpå mht høringsuttalelser; hvordan skal vi sikre at vi uttaler oss om de viktige sakene? Til videre diskusjon. 

Oppsummering fra Work-shop rekruttere og beholde sykepleiere og leger i nordre Trøndelag. 
Marit Moe KS v/Marit Moe og HNT v/ Bremnes/Haugan arrangerte workshop med deltakere fra Steinkjer kommune, Nord Universitet, allmennleger (bl.a. Kjetil Klungre) og HUNT.
Må satse på faglig kompetanse, må ha autonomi, må ha forutsigbarhet.
Forståelse for rekrutteringsvansker.

Møte i Legeutvalget oppnevnt av ASU. 
Første møte i morgen.
NFA sitt samarbeidsdokument blir brakt inn av Christine Agdestein. 

Helseplattformen.
Møte om involvering av fastlegene 11.09.18 med Petter Brelin, Tom Ole Øren og Marte Walstad tilstede.
Det ble presentert av kommunaldirektør Garåsen som at de som melder seg fort får koble seg til Helseplattformen billigere, dette ble tatt ned av legeforeningen. Det oppfattes slik at EPIC kommer med ferdig pakke man bare må tilpasse seg. Legene oppfattet likevel at de har påvirkningsmuligheter i prosessen videre. To fastlegekontor i Trondheim blir piloter.

Trønderopprøret. 
ALU Stjørdal har sendt til brev til kommunen om krav om tilrettelegging.
Reprimander til AF i NT fra sentrale ledd i legeforeningen.

Oppfølging etter årsmøtet. 
Leif Edvard Muruvik Vonen, kommuneoverlege i Stjørdal er positiv til å stille i valgkomiteen. Styret bifaller dette.
Neste styremøte LF (styremøte HF 29.10.18) 1.november kl 18.00 video-møte, rom bestilles på sykehusene.

Referent Ragnhild.