Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag Legeforening 7. mai 2018

Tilstede: Dragan Zerajic, Anna Hjorth-Hansen, Rolf Larsen, Olaf Kleinau, Mathis Heibert, Børge Winther, Tom Julsrud, Jørund Resell, Christine Agdestein

Sak 11.18 Budsjett
Hva har skjedd med Albert Berg-Gambach-fondet. VPS-konto – hvem har tilgang?
Regnskap mangler etter gjennomgang med revisor.
Diverse andre punkter ble diskutert under dette punktet:
Manglende årsmøtereferat fra 2017, ber om at det legges ut på nettsidene.
Ber om at det legges ut regnskap på nettsider etter gjennomgang med revisor.
Aktuelle regnskap mangler.
H
jemmesider må oppdateres med aktuelle dokumenter og sakspapirer fortløpende.             Styremedlemmer med kontaktinformasjon og representasjon må oppdateres på nettside.
Ønske om at Bente deltar på styremøtene fra nå av.

Sak 12.18 Årsmøte
Årsmøtet i NTLF bør kombineres med kurs for primærlegene. Forslag til datoer: 23.08.18 og 30.08.18. Begge datoer passer styret, men man avventer tilbakemelding fra kurskomiteen for endelig bestemmelse av dato. Saker skal ha 8 ukers varsel, derfor må saker meldes inn så fort som mulig.

Sak 13.18 Status HNT
Olaf Kleinau og Anna Hjorth-Hansen orienterer. Intern varsling mot direktør utløste styremøte som ga administrerende direktør i HNT, Torbjørn Aas, betinget tillitt. Han skrev brev til ansatte med lovnad om involvering, synlighet og økt faglighet. Det tok 8 uker før første kontakt med DNLF. Tredje april ble møtet avholdt på Steinkjer. Referatet fra møtet gjenspeiler ikke møtets innhold eller stemning og man mener det er underrapportering av konflikten mellom legene og administrerende direktør (AD). Informasjon om dette har gått til alle medlemmer ved begge sykehus og man gjorde en spørreundersøkelse via Questback som konkluderte med at 69 % av legene som svarte mener at tillitsforholdet mellom AD og legene er så skadet at et konstruktivt samarbeid framover anses som urealistisk og man ber styret i HNT ta konsekvensene av det. Dette er så presentert for styreleder i HNT, Ingrid Svendsen. Medlemsmøte 3. mai konkluderer med at det er konstruktivt å stole på styrets evne til beslutning i denne saken og tillitsvalgte i HNT fortsetter samarbeidet med styret.

Styret i NTLF ønsker å rette forespørsel til styret i HNT om hva som egentlig skjer i og med at man opplever uro i HNT fra primærhelsetjenestesiden og ønsker en forklaring fra styret innen årsmøtet i NTLF da dette vil komme opp som sak, eller «eventueltsak». Det er behov for informasjon og man er bekymret for rekruttering.  

Sak 14.18 Allmennmedisinsk våruke
Kurs og samling for hele landet. Fastelgekrisen var sentralt. Enighet om tiltak for å bedre rekruttering. Besluttet stans i oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten før det økes kapasitet, ressurser og bemanning til å håndtere ytterligere oppgaver. Normtallet (1000) må reduseres hvis man skal øke arbeidsmengde. Allmennlegeforeningen skal jobbe med ny finansieringsmodell. Det er laget piloter for nye modeller for næringsdrift og fastlønnsarbeid (endring ift basistilskudd, takster og driftstilskuddsmodell). Målet er bedre uttelling og større trygghet i hverdagen. Inntrykket er at styret i allmennlegeforeningen har lite kontakt med grasrota, det oppleves skuffende.
Det er en generell økning i antall fastlønnede allmennpraktikere. Driftsutgiftene øker betydelig uten at basistilskudd øker. Derfor er det ønsket endring i en framtidig driftstilskuddsmodell.

Helseplattformen
Allmennpraktikere ønsker ikke systemet da det oppleves som dyrt og dårlig sammenliknet med det man kan få av private aktører ellers. Privatpraktiserende leger kan ikke tvinges til å velge helseplattformen. Man ser ikke for seg at man aksepterer et slikt system uten tilskudd eller at det evt tilbys gratis. 

Sak 15.18 Eventuelt
Ambulanseberedskap sommeren 2018.
Oppdal avvikler ambulanseberedskap sommeren 2018 i flere uker. HNT skal samtidig og kutte ambulanse i Snåsa i 3 mnd. Steinkjer- og Grong-ambulansene skal dekke for Snåsa. Dette er tatt opp lokalt, men berørte kommuner er ikke hørt i saken. Responstiden for ambulansetjenesten er kjent alt for lang i distriktene. Bekymring rundt dette blant legene i aktuelle kommuner. Det må være et medisinsk forsvarlig beredskapstilbud.
Man ber om en orientering fra HNT angående saken før årsmøtet i NTLF.

Neste styremøte i Nord-Trøndelag Legeforening er 19. juni 2018.