Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag legeforening, 28. mars 2019

Tirsdag 28. mars 2019
Sted: Videomøte
Tilstede: Dragan Zerajic, Olaf Kleinau, Jørund Resell, Mathis Heibert, Rolf Gunnar Larsen, Tom A. Julsrud

Sak 4/2019: Orientering fra Of om meglingssituasjonen i Helse Nord-Trøndelag
Ingen opplysninger kan gis siden man er pålagt taushetsplikt i meglingsprosessen: Prosessen pågår. De har hatt 3 møter og utvekslet standpunkter.  De har 2 fasilitatorer som opptrer ryddig.

Sak 5/2019 Nedleggelse av oftalmologisk hjemmel på Levanger
2 henvendelser fra kolleger som mener evt. nedleggelse av hjemmel bør diskuteres.
Tidligere 3 hjemler i Levanger som nå skal dekkes av 2 hjemler. Begrunnelsen er at det flere hjemler i Trondheim.

Vi har ikke oversikt over antallet konsultasjoner dette dreier seg om.  Planer om organisering av øyelegetjenester i sykehuspoliklinikk sykehuset etter 2022. Også planer om operasjonsavdeling i Levanger. PSL er tungt inne i saken mot Helse Midt.
På siste RU-møte ble saken diskutert og spørsmålet er hvorvidt man skal gå inn for å beholde privatpraktiserende tjenester.

Sak 6/2019: Orientering fra Regionutvalgsmøte (RU)
Trondheim kommune har på vegne av Helseplattformen lyst ut 1 stilling for spes. i allmennmedisin i 25% stilling.

Sterkere bistand til yrkesforeningene fra Legeforeningen sentralt er etterlyst.  Lindy Jarosch-von Schweder vil delta på møte i Legeforeningen, i et utvalg som er oppnevnt av Sentralstyret i 2018 for å utrede ev justering av Legeforeningens lokale akse. 

SPOL: Samfunnspolitisk avdeling er opprettet for utarbeiding av politikk – dette bør også være til nytte for lokale foreninger.
Regionutvalget ønsker å utarbeide et dokument angående fastlegekrisen. Situasjonen i Midt-Norge skal beskrives og dette sendes til alle rådmenn i Midt-Norge.

Sak 7/2019: Allmennlegeforeningen – valg
Orientering om valg i allmennlegeforeningen og informasjon om Allmennmedisinsk våruke som er 2019 6. - 10. mai

Sak 8/2019: Årsmøtekurs 2019
Årsmøtekurs må planlegges. Det er innhentet tilbud fra Øyna 13. og 14. juni. Forslag om felles kurs med Sør-Trøndelag legeforening. Diskusjon om hvor det kan arrangeres. I så fall vurdere å avholde kurs/møte i Stjørdal. Samkjøring med årsmøte er en fordel.

Sak 9/2019: Forslag til Akademikerprisen 2019
Aktuell kandidat er Steinar Krogstad, han kontaktes av leder.

Sak 10/2019: Kommentar til TA-kronikk «Når politikk slår kvalitet».
Det her sagt at NT har lavest spesialistdekning i hele landet.
Styret i NT Legeforening er ikke enig i at det er lav kvalitet i sykehusene i NT.  Leder vil skrive utkast til uttalelse.

Sak 11/2019: Søknad fra Dr. Bache om møtekompensasjon
Ang møte for tillitsvalgte i flere kommuner 7.3.19.  8 tillitsvalgte møtte.
Styret finner det viktig at slike møteplasser organiseres og søknaden imøtekommes.

Sak 12/2019: Samarbeid om leger i Samfunnsmedisinske stillinger (LSA) med Sør-Trøndelag legeforening.
Styret går inn for å samarbeide om undersøkelsen.

Sak 13/2019: Eventuelt
Ingen saker.