Nord-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2019

Referat fra styremøte i NTLF 5. desember 2019

6. februar 2020

Sted: Scandic Hell, Stjørdal

Tilstede: Dragan Zerajic, Jørund Resell, Christine Agdestein, Ragnhild Aunsmo, Børge Winther, Olaf Kleinau, Tom Arve Julsrud og Bente Grønnesby.

Sak 29/2019: Oppsummering av første halvår
Hvordan har det første halvåret gått?

Det har vært avholdt møte med ny direktør i Helse Nord-Trøndelag Tor Åm.
Møtet opplevdes som veldig positivt, og det er gode tilbakemelding fra alle ledd i sykehusene.
Det presiseres at det er viktig at sykehusene i Levanger og Namsos står sammen.

Det ble referert fra lokalforeningsseminaret i november.
Programmet fra seminaret i stikkordsform:
- informasjon om sentralstyrets satsningsområder i neste periode
- evaluering av fastlegeordningen
- grunnprinsipper for styrearbeid
- nasjonal helse- og sykehusplan
- arbeidsgruppe om lokalforeningene
- bistand fra sekretariatet

Sentralt punkt her: det arbeides for en enhetlig arbeidsgiverpolitikk for alle leddene i legeforeningen og det er et ønske om harmonisering mellom leddene når det gjelder bl.a. lønn og pensjon for de ansatte i lokalforeningene.

Det ble arrangert gruppearbeid der det ble diskutert utvikling av lokalforeningene noe som førte frem til en innholdsrik plenumsdiskusjon.

Seminaret fikk meget gode tilbakemeldinger fra deltagerne.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen snakket om helsefellesskap: mer forpliktende samarbeid mellom kommunene, helseforetakene og fastlegene på overordnet nivå om oppgaver.

Sak 30/2019: Eventuelt

1) Høringer:
Hvert enkelt styremedlem følger med på de høringer som kommer inn (Min side) og melder fra om det er noe som er aktuelt for Nord-Trøndelag legeforening å sende inn høringssvar på.

2) Styresammensetning:
Ved en inkurie så ble ikke Mathis Heibert valgt som nestleder på første styremøte etter valg, altså ved konstitueringen, dette protokollføres herved.

3) Styrekompetansekurs 4.-5. februar:
NTLF dekker kurset for styrets medlemmer samt praksiskompensasjon for disse.

4) Årsmøte og årsmøtekurs:
Årsmøte er fredag 12. juni. Styret inviteres med følge samt at alle medlemmer i NTLF inviteres.
Holmen gård er reservert og det er muligheter for overnatting.
Årsmøtekurs 11. og 12 juni: verktøykasse for allmennleger

Kontaktpersoner sentralt for lokalforeningene:
Kontaktpersoner for Nord-Trøndelag er:

Lisbet Kongsvik, lisbet.kongsvik@legeforeningen.no, mob. 92244980
Gorm Hoel, gorm.hoel@legeforeningen.no, mob. 95949365