Nord-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2020

Referat fra styremøte i NTLF 21. januar 2020

6. februar 2020

Sted: Grand Hotell, Steinkjer
21. januar 2020 kl. 1800 -2045

Tilstede: Mathis Heibert, Anna Hjort-Hansen, Bård Haugnes,  Ragnhild Holmberg Aunsmo, Christine Agdestein, Tom A. Julsrud, Olaf Kleinau, Jørund Resell, Dragan Zerajic.

Saksliste:

Sak 1/2020: Orientering fra lederseminar og Allmennforeningens styremøte
*Dragan Zerajic orienterer om Ledeseminar 14 og 15 januar 2020 der viktigste elementer var presentasjon av den nye nasjonal Helse -og sykehusplanen fra Helseminister Bent Høie, og forslag til ny inntektsmodell for RHF-ene (Magnussen-utvalget)
(i 2018 ble det nedsatt et utvalg for å gjennomgå og foreslå revisjon av dagens modell for fordeling av basisbevilgningen fra staten til de fire regionale helseforetakene.)

*Allmennlegeforeningen jobber mye også under radaren før den nye planen for fastlegeordningen legges fram mot våren 2020. Forhandlingsdelegasjonen jobber mye med felles virkelighetsforståelse og er fornøyd med klima i trepartssamarbeidet. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av ytterligere fragmentering av fastlegeordningen har blitt belyst.

Sak 2/2020: Mediasak – utspill fra kommuneoverlege Sunniva Rognerud
Saken er tatt opp og Styret. Styret kjenner saken kun gjennom media og mangler faglig grunnlag for å komme med en uttalelse nå. Støttelegeordningen i fylket har allerede etablert kontakt med dr.Rognerud.

Sak 3/2020: Støttekollegaordningen
Dragan Zerajic orienterte fra årssamlingen for Støttelegeordningen 17. jan 2020 på Soria Moria

4 støttekollegaer i fylket har gjennom 2019 hatt 19 samtaler via ordningen. Det er en negativ trend som er registrert, og gjenspeiler situasjonen i resten av landet.

Sak 4/2020: Sekretariatet
* Styret diskuterte oversendt/nåværende «Arbeidsinstruks for organisasjonssekretær»  datert Sør-Trøndelag legeforening 25.juli 2014.»

Deretter som utkastet:
 *Styret ønsker foreningens sekretær på styremøter (både video og med oppmøte). Det kommer frem på møte at arbeidsbeskrivelsen må være tydelig på at sekretær skal sende innkalling, skrive referat, og protokollføre den. Det er også viktig med praktisk tilrettelegging.

Dette begrunnes med at det er viktig at organisasjonssekretær er delaktig i prosesser og er en aktiv part, slik at en kan opprettholde og beholde oversikt og kontinuitet, få kjennskap til organisasjonsledd og fag /foreningens akse i fylket.

Hvis dette ikke er definert gjennom arbeidsbeskrivelsen, må dette tas til vurdering.

*Styret ber sekretariatet om å sørge for at søknader til godkjenning til spesialistkomite må sendes i god tid slik at den foreligger før invitasjonen til kurs/ seminar sendes ut.
*Styret NTLF ønsker en kvartalsvis økonomirapport.
* I lys av økt lønnskrav, ber vi sekretær om å fremvise timelister for 2019.

Sak 5/2020: Samhandlingskonferanse 13. mai.2020  
Sør-Trøndelag legeforening har sendt en invitasjon til felles arrangement, samhandlingskonferanse 13.05.2020.
Nord-Trøndelag legeforening ønsker gjerne å delta men pga. en høy arbeidsbelastning kan ingen fra styret i NTLF ta på seg ansvaret for å bidra, og vi må derfor dessverre takke nei, denne gangen.

Sak 6/2020: Gave til Jon Helle
Styret i NTLF har på vegner av alle medlemmer enstemmig vedtatt at vi gir en gave til tidligere sentralstyre medlem og tidligere leder i overlegeforeningen Jon Helle for hans bidrag over flere år til våre medlemmer og gjennom en krevende meklingsprosess i HNT.

NESTE MØTE: STEINKJER: 24.03.2020