Nord-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2020

Referat fra styremøte i NTLF 22. april 2020

Dato: 22. april 2020
Sted: Teams

Tilstede: Dragan Zerajic, Mathis Heibert, Christine Agdestein, Jørund Resell, Anna Hjorth-Hansen, Jens Olaf Kleinau, Bård Haugnes, Kristine Skjetne, Børge Winther, Ragnhild Aunsmo, Tom A. Julsrud, Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)

Sak 13/2020: Status Helse Nord-Trøndelag
Of:
Sykehusene skal nå starte opp elektiv drift. Det uttrykkes bekymring i forhold til dette når det gjelder: 
- å forberede seg på fase/trinn 3 under pågående Coronautbrudd samtidig som oppstart av elektiv drift bl.a. i forhold til opplæring av sykepleiere 
- å få oversikt over hvor mye smittevernutstyr som er tilgjengelig
- generelle smittevernsregler i forhold til bl.a. fysisk avstand til kritisk syke pasienter
Det er færre pasienter på sykehus enn normalt.
PSL: Det er en forsiktig oppstart på litt mer normal drift. Enkelte permitteringer er trukket tilbake av den grunn. Det er også pasienter som kommer på legekontoret.
Med sikre smittevernstiltak og tilgang på store og mange nok rom så er dette enkelt å få til. Videokonsultasjoner er også en stor del av hverdagen.
Det oppleves en nedgang i henvendelser fra fastlegene.
Det uttrykkes bekymring over at det er vanskelig å få svar fra helseforetaket om hvor mye smittevernsutstyr som finnes.
Det har blitt gitt opplæring i gjenbruk av smittevernutstyr.
AF: Det er færre pasienter til undersøkelse enn vanlig, men mange video- og telefonkonsultasjoner. Stor variasjon fra dag til dag.
Det meldes om 3 legekontor på Innherred som har begynt å permittere. 
Det uttrykkes behov for felles skjema med sykehuset i forhold til innleggelser. Mathis Heibert tar kontakt med Svein Morten Iversen vedr. dette.
Christine Agdestein har initiert nytt møte med lege-lege utvalget og man regner med at dette kommer i orden så snart som mulig. 
LSA: Ukentlige utkjøring av smittevernutstyr. Det er en nasjonal innkjøpsordning til alle kommuner og sykehus.
Helse Nord-Trøndelag bør også ta kontakt med spesialistene vedr. dette. Ragnhild Aunsmo melder inn dette til riktig instans. 
Namf: Coronasituasjonen gir utfordringer med å holde produksjonen i gang offshore. Smittetilfeller må helst unngås og eventuelt håndteres raskt for å unngå konsekvenser for ansatte og produksjon.

En del arbeidere er fra Sverige. Svensker kan komme til Norge og dra direkte offshore uten karantene, mens andre, eks. danskene må sitte i 14 dager i karantene før utreise.
Detter er utfordrende siden smittesituasjonen i Sverige anses uoversiktlig. Det vurderes å ta i bruk egne point-of-care PCR-maskiner offshore for kunne avklare evt smitte i løpet av kort tid.

Diverse:
St. Olav har gått fra gul til grønn beredskap.