Nord-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2020

Referat fra styremøte i NTLF 25. november 2020

19. juli 2021

Dato: 25. november 2020
Sted: Teams

Tilstede: Dragan Zerajic, Børge Winther, Jørun Resell, Ragnhild Aunsmo, Jens Olaf Kleinau, Mathis Heibert, Tom A. Julsrud, Christine Agdestein, Ole Kristian Forstrønen Thu,
Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)

Sak 33/2020:   Saker fra sist styremøte:
PKO: Forslag til brev er distribuert ut til styremedlemmer for gjennomgang og kommentarer.
Kurskomitéen:
Det planlegges klinisk emnekurs i Geriatri digitalt på Teams fordelt på 4 kvelder i perioden januar-mars 2021.
Tema for årets årsmøtekurs, (preliminær dato 3. juni 2021, forhåpentligvis fysisk) er praksisdrift og førerkort.

Sak 34/2020: Nytt fra yrkesforeningene/Coronasituasjonen
Det legges eskaleringsplaner både i Levanger og Namsos.
Situasjonen er under kontroll, ingen innlagte pasienter.

Sak 35/2020: Magnussen II (NOU 2019-24)
Ole Kristian Forstrønen Thu orienterte om saken. 
Vedtak: Det skrives høringssvar fra Nord-Trøndelag legeforening.               

Sak 36/2020: Valg av fastlegerepresentant samt ansattrepresentant i ASU/PSU
1. Fastlegerepresentant:
Håvard Skjellegrind, Steinkjer, vara: Linn Beate Skogholt, Frosta
Det er mulig at fastlegerepresentanten også får en rolle i PSU, da i så fall som observatør. Dette er p.t. uavklart.
Representanten kan påregne å få praksiskompensasjon for møtene, men dette blir sannsynligvis ikke avklart før saken behandles politisk på nyåret.

2. Ansattrepresentant:
Dragan Zerajic, Streinkjer, vara: Christine Agdestein, Steinkjer
Her er praksiskompensasjon noe uavklart, men dette tas opp politisk som for pkt. 1.

3. Fagråd for legesamarbeid:
Representanten oppnevnes av legeforeningen og ikke av kommunene.
Dette er en videreføring av dagens legeutvalg, bare at det blir formalisert som ett fagråd. Det er ønskelig med en representant fra PSL.
Tom A. Julsrud har fått en oversikt over alle PSL-medlemmer i fylket.

Sak 37/2020: Helseplattformen
Morten Paulsen har takket ja til å representere Nord-Trøndelag i styringsgruppen for fastleger i Helseplattformen.

Sak 38/2020:   Lederseminar
Dragan refererte kort fra seminaret. Saker som ble berørt var blant annet:
- Sykehusbygging; det bygges for små sykehus v/Anne-Karin Rime
- Nasjonal helse- og sykehusplan v/Kristin Kornelia Utne
- Helsefellesskap
- Presentasjon av Akson


Sak 39/2020:   Kort fra RU-møte
Dragan informerte.
Det planlegges Helsepolitisk seminar digitalt: Torsdag 25. mars 2021.
Tema:
- Samhandling og struktur
- Helseplattformen
- Covid19/Helseberedskap

Sak 40/2020: Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.