Referat fra styremøte i NTLF 29. april 2020

Dato: 29. april 2020
Sted: Teams

Tilstede: Mathis Heibert, Jørund Resell, Jens Olaf Kleinau, Bård Haugnes, Ragnhild Aunsmo, Tom A. Julsrud, Børge Winther, Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Christine Agdestein, Anna Hjorth-Hansen, Dragan Zerajic

Sak 14/2020: Status Helse Nord-Trøndelag
Of:
 Antall innleggelser har avtatt og sykehusene er tilbake i grønn beredskap. Skal tilbake til 80% av «normal» drift. 
En felles «smitteveileder» (felles skjema) er under utarbeidelse. Dette for at primærhelsetjeneste og sykehus skal ha en felles strategi når det gjelder Covid19. 
Man har fått forståelse av at sommerferie skal avvikles som planlagt.

Det synes som om Sør- Trøndelag og Møre og Romsdal kan «åpne opp» tidligere enn Nord-Trøndelag. I den forbindelse stilles det spørsmål om kan det være forskjell i prosedyrer for smittevern.

Helseplattformens arbeid går som normalt. Det stilles spørsmål ved dette ettersom fagekspertisen som skal være involvert i prosjektet er opptatt med andre oppgaver.

PSL: Har så smått kommet i gang med elektiv virksomhet; ca. 2 pasienter pr. time, tenker å øke til 3. – fungerer ok. Har gode soner for smittevern.
AF: Det erfares at en god del pasienter kommer til legekontoret uten å ha en avtale om dette. Spesielt gjelder dette lab.pasienter. Det virker som om det er litt mer «hverdag» og at hensyn til smittevern må repeteres. Forsøker å finne gode løsninger på dette, bl.a. med opplysningsplakater utenfor kontoret. 
LSA: Hverdagen består stort sett av arbeid og organisering rundt Covid19 situasjonen.
Det meldes om veldig godt samarbeid mellom kommuneoverleger i fylket.

Sak 15/2020: Forslag til kompensasjon for møtedeltagere
Styremedlemmer får nå 1/5 G pr. møte. Det er forslag at dette reduseres med 50% med videomøter på inntil 1 time.
Dette ble vedtatt av samtlige.

Sak 16/2020: Felles styremøte med Sør-Trøndelag legeforening
Felles styremøte den 12. mai. Agenda er stort sett Corona, andre forslag: Helseplattformen

Sak 17/2020: Årsmøte 11. juni 2020 kl. 18.00
Bente sender ut innkalling. Mathis og Dragan tar oppgaven med å være kreative og foreslå et tema på foredrag før møtestart som kan vekke interesse slik at medlemmer logger seg på.