Referat fra styremøte i NTLF 29. oktober 2020

Dato: 29. oktober 2020
Sted: Teams

Tilstede: Dragan Zerajic, Børge Winther, Jørun Resell, Ragnhild Aunsmo, Jens Olaf Kleinau, Mathis Heibert, Tom A. Julsrud, Christine Agdestein, Sabine Moshövel (kurskomiteen),
Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)

Sak 25/2020: Nytt fra yrkesforeningene/Coronasituasjonen
Det er viktig å opprettholde varsomhet, og det bør være særskilte grunner til å dra utenlands.
Ingen innlagte i Nord-Trøndelag pr. nå.

Sak 26/2020: Legevaktstreiken
Det er foreløpig tatt ut 23 leger nasjonalt – ingen leger i NT er tatt ut. Det er stor streikevilje, og vi har bred støtte i befolkningen. Foreløpig ingen kontakt mellom KS og legeforeningen.

Sak 27/2020: Høringssvar Magnussen II 
Hvordan skal pengene fordeles i de 4 helseforetakene?
Regionsykehustilskudd? Endelig vedtak tas av det regionale helseforetaket. Sak tas med på neste styremøte.

Sak 28/2020: Kurskomitéen
Vi undersøker muligheten for digitale kurs. Ragnhild kaller inn til kurskomitémøte. Vi satser på et fysisk årsmøtekurs i 2021.
Viktig å få med LIS-1 legene!

Sak 29/2020:   Årets Nord-Trønder doktor
Tekst kommer etter prisutdelingen som er på årsmøte 26. august 2021

Sak 30/2020: Fremtidig organisering av PKO ordningen i Nordre Trøndelag
Litt historikk: det har vært praksiskonsultentordning (PKO) i Levanger og Namsos i 15 år.
På det meste har det vært 5 stk., men antallet har blitt skalert ned etter hvert som lege-lege utvalget har blitt etablert.

Praksiskonsulentordningen står nå for fall og vurderes nedlagt.

Styret ønsker at de som er med i PKO, skal være medlem i lege-lege utvalget. Det har tidligere vært forsøkt å ta kontakt, men det er mangel på tilbakemelding.
Dette synes som et paradoks da samhandling i helsevesenet er et viktig tema.
Dragan og Bente skriver utkast til brev som tas med på neste styremøte.

Vi forholder oss til de rammene som allerede gjelder når det gjelder avlønning. Det viktigste er at PKO-ordningen fortsetter, sekundært at vi kan være med i lege-lege utvalget.

Sak 31/2020: Lokalforeningsseminar 19.-20. november
Dragan deltar torsdag den 19., og Mathis deltar fredag den 20. November 2020.
Seminaret er på Zoom. Program her: https://www.legeforeningen.no/kurs/2020/10/34204/

Sak 32/2020: Eventuelt
- Brev til lokalforeningene fra DNLF sentralt – anmodning om å styrke innsatsen overfor de tillitsvalgte. 
Dette er allerede ivaretatt i NTLF, vi dekker mye til tillitsvalgte, men vi har ikke et eget budsjett på dette.
En av lokalforeningens hovedoppgave er å støtte opp de tillitsvalgte, saken skal tas opp på sentralstyremøte 11/11-20. 

- Helseplattformen – det er ønskelig med representanter i styringsgruppen for fastleger.
Forslag: Morten Paulsen
Når det gjelder Helseplattformen og PSL; Dragan tar kontakt med Christer Mjåset i Helseplattformen for å høre hvilken plan som foreligger for involvering av avtalespesialistene.