Referat fra styremøte i NTLF 31. mars 2020

Tilstede: Mathis Heibert, Børge Winther, Ragnhild Holmberg Aunsmo, Christine Agdestein, Tom A. Julsrud, Jørund Resell, Dragan Zerajic, Kristine Skjetne, Bård Haugnes, Bente Grønnesby

Møtet ble avholdt på Teams.

Saksliste:

Sak 8/2020:     Coronasituasjonen

Coronapasienter skal på Intensivavdelingen på Namsos, alle planer er klare.
Det vil bli gitt opplæring for personalet i forhold til smittevernutstyr. Undervisningen skjer både på video og i praksis.
Det er det er flere tillitsvalgte med i kriseledelsesmøter som avholdes på sykehusene. Både Ylf og Of deltar.

Legevakt flyttes ut fra sykehus i Namsos og til en annen bygning.
Planlegging av rutiner på sykehus gjøres av en kompetansegruppe på hvert enkelt sykehus.

Kan pre-triage skjema være aktuelt? Mathis undersøker om det finnes et slikt skjema. Det må vurderes om et evt. skjema legges på samhandlingssiden på Helse Nord-Trøndelag, Mathis tar saken videre til et møte i morgen.

Smittevernutstyr:
Det innrapporteres hver uke hva som blir brukt/forventes brukt av smittevernutstyr. Dette skjer via kommunene. Distribueringen styres av helse Sør-Øst.

Det jobbes med å skaffe smittevernutstyr til hjemmehjelptjenesten i kommunene.
Det diskuteres pilledispensere, digital overvåkning. Viktig at alle gjør ting likt så det ikke blir ulik praksis.

Kan man åpne en isolatavdeling for sykehjem for de som ikke behøver å på sykehus? Dette diskuteres i Steinkjer kommune, men ingenting er bestemt.

Fastlegekontorer i Levanger permitterer, videokonsultasjoner er mer effektive, men alle problemer som pasienten har blir ikke diskutert i samtalen. Alt nå dreier seg kun om smitte og Corona.

Pasientene kvier seg for å gå til legen. Kronikerne, kreftpasienter etc. tar ikke kontakt – det må kommuniseres ut til folket at pasienter skal komme til legen som vanlig til avtalt time, men ta kontakt på tlf. eller annet på forhånd dersom man er usikker.
Allmennlegeforeningen samarbeider med sentrale myndigheter når det gjelder inntektstap i forbindelse med endrede arbeidsrutiner (Skype, telefonkonsultasjoner etc.) håper på tiltak før påske.

Det presiseres at det er viktig at de tillitsvalgte i kommunene blir involvert i prosesser og prosedyrer.

Det må komme på plass bedre samarbeid i kommunene, legene må inviteres inn – Verdal: samarbeidsutvalgsmøte ukentlig. Viktig at dette blir VI og at ikke sitter på hver sin tue; viktig at alle drar lasset sammen.

Sak 9/2020:     Eventuelt

Endringer i tillitsvalgtapparatet i Levanger Kommune:
Per Andres Hoven slutter, Imad Hamadeh blir HTV og vara blir Morten Paulsen.

Styret i Nord-Trøndelag legeforening er invitert videre til å være med i ASU fremover.
Vedr. økonomi – fylkesmannen har gitt kr. 200.000,-  ønsker en fast representant fra styret i Nord-Trøndelag legeforening + en sykehuslege + en allmennlege i ASU.
Antall møter: 5 eller 6 ganger pr. år – stort sett på Steinkjer.

Yrkesskadeforsikring: legeforening med å få øke forsikringspremien

Neste møte: tirsdag 7. april, husk økonomirapport!