Referat fra styremøte i NTLF 7. april 2020

Tilstede: Mathis Heibert, Ragnhild Aunsmo, Christine Agdestein, Tom A. Julsrud, Dragan Zerajic, Kristine Skjetne, Bård Haugnes, Børge Winther, Bente Grønnesby

Møtet ble avholdt på Teams.

Saksliste:

Sak 10/2020: Status Helse Nord-Trøndelag - Corona

Alle pasienter som har luftveissymptomer, magesmerter og andre symptomer på Covid19 må isoleres ved ankomst til sykehus. Den største utfordringen til dette er antall rom som er tilgjengelig.

Smittede sykeshusansatte stiger fortsatt.
Sykehusene opparbeider seg formidable ventelister og bør komme i gang med elektiv tjeneste snarest mulig.

Sykehusene skal forberede seg på normal drift etter påske, ny pressemelding i ettermiddag.

Det arbeides med at kommunene oppretter normal aktivitet i helse- og omsorgstjenesten.
Det uttrykkes bekymring forhold til dette.

Primærhelsetjenesten: lite fysiske konsultasjoner, rolige dager da videokonsultasjoner er mer effektive, men en utfordring er at alle problemer som pasienten kan ha ikke blir tema i konsultasjonen. Alt dreier seg nå om Corona og smitte.

Det er utfordringer i forhold til å utføre alle blodprøver på grunn av delte team på jobben, dvs. halv kapasitet.

Det arbeides med å få til en felles «definisjon» av smitteveileder (felles skjema). Det må være felles strategi for sykehus og primærhelsetjeneste. Viktig at ordinære strukturer fungerer i forhold til informasjonsflyt, eks.

Sak 11/2020: Informasjon ASU/PSU

Det skal etableres samhandlingskanaler som muliggjør rask respons og tett samarbeid mellom sykehus og kommuner omkring akutt syke pasienter, i henhold til Helsedirektoratets notat av 25/3-20. Lenke: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/prioritering-av-helsehjelp-i-norge-under-covid-19-pandemien

Nord-Trøndelag legeforening mener at det bør være med en fastlege og en sykehuslege. Dette bør være med da det er viktig med en god faglig forankring.

Det planlegges ukentlig onsdagsmøter, ca. 50 deltagere. Stort fora som fordrer at møtet må planlegges godt.
NTLF har uttalelsesrett og ikke stemmerett. Det synes viktig at NTLF er representert.
Er alle i legeutvalget innkalt til møte? Første møte er onsdag 15. april.

Of i Nord-Trøndelag legeforening avtaler om noen kan delta fra sykehus. Dragan snakker med Bremnes i forhold til møtetidspunkt. Dersom møtet avholdes kl. 9-10 så er det vanskelig for sykehusansatte å delta foreslår kl. 13 eller 14.
Christine hører med Morten Paulsen om han kan stille.