Referat fra styremøte i NTLF 9. desember 2020

Dato: 9. desember 2020
Sted: Teams

Tilstede: Dragan Zerajic, Børge Winther, Jørun Resell, Jens Olaf Kleinau, Mathis Heibert,
Tom A. Julsrud, Ole Kristian Forstrønen Thu, Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)

Sak 41/2020: Godkjenning av referat fra styremøte 25. november 2020
Vedtak: Referatet ble godkjent

Sak 42/2020: Nytt fra yrkesforeningene/Coronasituasjonen
- Det er viktig å opprettholde gode smitteverntiltak og rutiner for dette.
- Vaksinedekningen (influensavaksinen) på sykehus anses som bra med ca. 80%
- Det er bra dekning med smittevernutstyr i fylket
- Rapport: Råd om prioriterte grupper for koronavaksinasjon i Norge; tas med på neste styremøte – Ole Kristian Forstrønen Thu skriver et utkast om saken

Sak 43/2020: Magnussen II (NOU 2019-24)
Nord-Trøndelag legeforening samt flere aktører i den nordlige delen av Trøndelag har levert høringssvar når det gjelder inntektsfordeling mellom helseforetakene i region Midt. NTLF er fornøyd med engasjementet rundt saken.       

Sak 44/2020: Foretaksstruktur i Trøndelag
Olaf Kleinau informerte.
Det utredes to senarioer:

1. Fusjon av helseforetakene (Helse Trøndelag)
2. Fortsette som tidligere med utstrakt godt samarbeid mellom helseforetakene – altså ingen fusjon
Arbeidet ferdigstilles i mars 2021, og endelig bestemmelse er berammet til sommeren 2021.                          

Sak 45/2020: Helseplattformen
Morten Paulsen har takket ja til å representere Nord-Trøndelag i styringsgruppen for fastleger i Helseplattformen.                        

Sak 46/2020: Godtgjørelse tillitsvalgte
Det er en av NTLF´s viktigste oppgave å støtte tillitsvalgte i deres arbeid.
Når det gjelder avlønning i forbindelse med dette, er det viktig at dette avklares med styret i NTLF på forhånd.
Dette for å ha forutsigbarhet i foreningens økonomi til enhver tid.

Sak 47/2020: PSL-representasjon i møte med Helse Midt-Norge
Psykiatrihjemmel legges ned i Steinkjer, denne blir ikke utlyst på nytt.
NTLF anser det som veldig viktig at det skal være et godt tilbud også utenfor sykehus, og Tom A. skriver utkast til brev vedr. dette.

Sak 48/2020: Eventuelt
Lege-lege utvalget: Tom A. Julsrud stiller som representant fra NTLF.

Styremøter bestemt i 2021:
20. januar, 17. februar og 17. mars.