Referat fra styremøte i NTLF 10. november 2021

Møtet ble avholdt på Teams, 10. november 2021 kl. 1800

Tilstede: Dragan Zerajic (leder/AF), Børge Winther (årsmøtevalgt), Jørund Resell (Namf), Eirin Holan (Ylf), Tommy Aune Rehn (LSA), Kristine Skjetne (PSL), Olaf Kleinau (Of), Niklas Amdal (vara AF), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Kjetil Klungre (AF), Mathis Heibert (nestleder/Of)

Sak 50/2021: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Vedtak: Innkalling ble godkjent

Sak 51/2021: Godkjenning av referat fra 19. oktober 2021
Vedtak: Referatet ble godkjent

Sak 52/2021: Nytt/aktuelle saker fra yrkesforeningene
Of: skal ha tariffkonferanse, overtid er et tema
Ylf: økonomi og innstramming, høstkurs Ylf, tariffkonferanse
Namf: Skal ha møte med Midt-Norsk forum for arbeidsmedisinere
AF: Har hatt tariffkonferanse, referat fra Kjetil Klungre:
Dette er ei samling kvart år der AF-styret og 1. landsråder (altså fylkestillitsvalgte) samles i eit par dager. Tidlegare har det vore spissa mot  tarifforhandlinger, men i år vart det meir ein generell  strategidiskusjon og  informasjon om dagens situasjon i fastlegeordninga.
Konkret så har vi jobba med korleis ein skal gjennomføre lokale og sentrale forhandlingar, kva som skal vere målet med forhandlingane og generell diskusjon om strategier for å rekruttere og beholde leger. Vi har sett på utfordringane med dagens avtaleverk og spesielt opp mot kva mangler det har mtp å ansvarleggjere kommunene. At det ikkje er avtalefesta kva som skjer med ein fastleges praksis når det ikkje er nokon som ønsker å ta over praksisen er ei utfordring og vi ser at det er mange fastleger som for lengst har slutta som fastlege som sitter med ein praksis dei ikkje blir kvitt, og som dei kanskje har utgifter for.

Det har også blitt informert om kollegastøtteordning og korleis ein skal bistå medlemmer. Godt oppmøte og konstruktive samtaler i plenum.
LSA: rekrutteringsproblemer, vaksinestatus blant helsepersonell – hva er status og hvilke tiltak skal settes til inn, hvordan forholde seg til uvaksinert helsepersonell?
PSL: Har hatt møte med Helseplattformen for å avdekke PSL sine behov i  forhold til nytt system (HP). Planen er at PSL skal ta i bruk HP i mai 2023. Det skal arrangeres et felles informasjonsmøte med PSL i Sør- og Nord Trøndelag.

Sak 53/2021:  Kort informasjon fra RU-møte og tariffkonferansen
Dato for Helsepolitisk debatt: fredag 11. mars 2022 – sett av datoen!
Tariffkonferanse AF: se sak 52/2021 (AF).

Sak 54/2021:  Arbeidsprogram
Vedtak: Arbeidsprogrammet ble godkjent                        

Sak 55/2021:  Eventuelt
- julebord på Øyna Parken onsdag 8. desember