Nord-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2021

Referat fra styremøte i NTLF 17. februar 2021

19. august 2021

Dato: onsdag 17. februar 2021
Sted: Teams

Tilstede: Dragan Zerajic, Ragnhild Aunsmo, Mathis Heibert, Olaf Kleinau, Jørund Resell, Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)

Sak 10/2021: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Vedtak: Innkalling og agenda ble godkjent

Sak 11/2021: Godkjenning av referat fra styremøte 20. januar 2021
Vedtak:
Referatet ble godkjent

Sak 12/2021: Nytt fra yrkesforeningene/Coronasituasjonen
Of: Det meldes om høy vaktbelastning på både Namsos og Levanger sykehus
LSA: Vaksinasjon er i gang! Ca. 10% av befolkningen er negativ til vaksinen
Namf: Høyt arbeidspress. Mye koordinering i forhold til smittevern/planer ved evt. utbrudd på plattformer.

Sak 13/2021: Helseplattformen
Helseplattformen ble diskutert. Ketil Klungre og Morten Paulsen inviteres til å delta på neste styremøte den 17. mars

Sak 14/2021: Godtgjørelse tillitsvalgte 
Det må sendes med timelister ved godtgjørelse til tillitsvalgte.
Alle godtgjørelser skal godkjennes av styret.
Utbetalinger skjer hvert kvartal.
Informasjon om dette publiseres på nettsiden.

Sak 15/2021: Valg i DNLF – strategiske samtaler
Det er valgår i år!
Leder, nestleder og årsmøtevalgt samt kurskomitéen skal kontaktes av valgkomitéen når det gjelder dette.
Bente kontakter valgkomitéen.

Sak 16/2021: Eventuelt
Ny dato for årsmøte: 10. juni 2021
Styremøter: 12. april og 18. mai 2021