Referat fra styremøte i NTLF 17. mars 2021

Dato: onsdag 17. mars 2021
Sted: Teams

Tilstede: Ragnhild Aunsmo, Mathis Heibert, Olaf Kleinau, Jørund Resell, Christine Agdestein, Børge Winther, Tom A. Julsrud, Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)

Sak 17/2021: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Vedtak: Innkalling og agenda ble godkjent

Sak 18/2021: Godkjenning av referat fra styremøte 17. februar 2021
Vedtak: Referatet ble godkjent

Sak 19/2021: Nytt fra yrkesforeningene/Coronasituasjonen
Of: Det meldes om relativt «normale» dager på sykehusene i Levanger og Namsos.
Det rekrutteres til Barne- og Ungdomspsykiatri og det er godt nytt!
LSA: Vaksinasjon er i gang
AF: Vaksinasjon preger hverdagen og det er høyt arbeidspress på de ansatte
PSL: Stort fokus på vaksinasjon av medlemmer. Uønsket variasjon innen Helse Midt-Norge med høy grad av vaksinasjon i Helse Nord-Trøndelag og ingen i Sør-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal. Anders Prestmo PSL i Sør-Trøndelag hadde innslag om tema på Lørdagsrevyen og etter dette kom det umiddelbar respons fra RHF, og                    vaksinering har nå startet.
Namf: Det benyttes hurtigtester før/etter arbeidstagere reiser offshore
Kurskomitéen: Klinisk emnekurs i geriatri er godt i gang med 50 deltagere. Det planlegges også et årsmøtekurs til høsten.

Sak 20/2021: Helseplattformen
Helseplattformen (HP) ble diskutert. Ketil Klungre og Morten Paulsen inviteres til å delta på neste styremøte den 12. april.
HP ønsker en kontaktperson for fastlegene i fylket så Legeforeningen sentralt skal bistå med dette. 1. Landsrådene i hvert fylke er valgt til å gjøre dette.
De skal se på kontrakter m.m. og fungere som mellomledd med fastlegene i de enkelte fylker.
- det er usikkerhet blant fastlegene om de vil delta på Helseplattformen.
Det vurderes en spørreundersøkelse. Christine tar dette videre med
1. landsrådene i region Midt samt sekretariatet som skal ha møte på tirsdag neste uke.

Sak 21/2021: Eventuelt
Ingen saker til eventuelt