Referat fra styremøte i NTLF 18. mai 2021

Tid: 18. mai 2021
Sted: Teams

Tilstede: Dragan Zerajic, Mathis Heibert, Ragnhild Aunsmo, Olaf Kleinau, Børge Winther, Tom A. Julsrud, Christine Agdestein, Jørund Resell, Kristine Skjetne, Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)

Sak 30/2021: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Vedtak: Innkalling og agenda ble godkjent

Sak 31/2021: Godkjenning av referat fra styremøte 20. april 2021
Vedtak: Referatet ble godkjent

Sak 32/2021: Nytt fra yrkesforeningene/Coronasituasjonen
Of: Olaf Kleinau har ansvar for valg for Of i fylket - mangler 2 vara (for Bård Haugnes og Mathis Heibert) ellers så er alle verv besatt.
AF: skal ha valg innen 1. september, Christine Agdestein er valgt inn i AF-styret sentralt, så vi må ha et nytt medlem som 1. landsråd. Vi må også ha en ny kandidat til lege/lege utvalget.
LSA: Ragnhild Aunsmo går ut som leder av LSA i Nord-Trøndelag
Namf: Hvordan skal man sikre arbeidsmedisinsk utdanning er et aktuelt tema for Namf

Sak 33/2021: Helseplattformen (HP)
HP har tatt kontakt med DNLF samt juristene i DNLF når det gjelder kontraktutkast i forhold til kontrakter med allmennlegene.
Det kan synes vanskelig å vite hva som er «gevinsten» for fastlegene for å inngå avtale med Helseplattformen.

Sak 34/2021: Møte med Regionutvalg Midt-Norge (RU) og Helse Midt-Norge (HMN)
Dragan refererte kort fra møtet.
Det presiseres at disse møtene (som det er 3-4 av pr. år) er en meget viktig arena å møtes på, og hvor aktuelle saker i regionen blir belyst og diskutert med ledelsen i HMN.                                                                             

Sak 35/2021: Orienteringssaker
- AF årsmøte; Christine Agdestein valgt inn som nytt styremedlem i      Allmennlegeforeningen fra 1/9-21.                           
- Støttekollegaordning; Sara Germans Selvik, psykiater tas opp som nytt medlem av støttekollegaordningen i Nord-Trøndelag

Sak 36/2021: Eventuelt
- Utdeling av pris/Årets nordtrønder-lege: XXX tildeles prisen.
Prisen blir utdelt på NTLF sitt årsmøte i høst.

- Høringssvar nasjonalt beredskapslager ref. utkast fra Ole Kristian Forstrønen Thu
Vedtak: NTLF stiller seg bak høringssvaret

- Ylf har ikke vært representert på de siste styremøtene i NTLF, dette etterspørres og vi håper på en bedre deltagelse fra høsten