Referat fra styremøte i NTLF 20. april 2021

Tid: 20. april 2021
Sted: Teams

Tilstede: Dragan Zerajic, Mathis Heibert, Ragnhild Aunsmo, Olaf Kleinau, Børge Winther, Tom A. Julsrud, Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)

Sak 22/2021: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Vedtak: Innkalling og agenda ble godkjent

Sak 23/2021: Godkjenning av referat fra styremøte 17. mars 2021
Vedtak:
Referatet ble godkjent

Sak 24/2021: Nytt fra yrkesforeningene/Coronasituasjonen
LSA: er i gang med vaksinasjon av risikogruppe 4 – alder 65-74 år.
AF: hverdagen består av 50% fysiske møter med pasienter og 50%      videokonsultasjoner
PSL: det er få henvisninger og lite pågang av pasienter
Of: det er noen pasienter på venteliste, men ikke mange. 

Sak 25/2021: Helseplattformen - status
AF: Det understrekes at det er viktig med gode avtaler, samt å få en oversikt over hva det vil koste allmennlegene å knytte seg til Helseplattformen.
Juridisk avdeling i Legeforeningen bistår også i dette arbeidet.
Det er usikkerhet rundt «go-live» dato.
Det er ønskelig - og viktig at Morten Paulsen/Kjetil Klungre jevnlig blir med på styremøtene til NTLF fremover, dette for å sikre god kommunikasjon.

Sak 26/2021: Oppsummering Helsepolitisk seminar
Vel gjennomført helsepolitisk seminar – bra ledet og bra tema!
Tema Helseplattformen trekkes spesielt frem som et interessant.           

Sak 27/2021: Valg
Dragan, Mathis og Børge stiller til gjenvalg for styret i NTLF.

Sak 28/2021: Landsstyremøte
Det er i år valg av ny president i Legeforeningen.
Det er foreløpig to kandidater som siller til valg: Anne Kari Rime og Bjørg Bakke.
Landsstyremøte avholdes digitalt 1.-3. juni.

Sak 29/2021: Eventuelt
Aktuelle saker til møte i Regionutvalg Midt-Norge (RU):
Ingen innkomne saker