Referat fra styremøte i NTLF 20. januar 2021

Dato: onsdag 20. januar 2021 kl. 1800-1900
Sted: Teams

Tilstede: Dragan Zerajic, Ragnhild Aunsmo, Mathis Heibert, Olaf Kleinau, Børge Winther, Christine Agdestein, Jørund Resell, Tom Arve Julsrud, Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)

Saksliste:

Sak 1/2021: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Vedtak: Innkalling og agenda ble godkjent

Sak 2/2021: Godkjenning av referat fra styremøte 9. desember 2020
Vedtak:
Referatet ble godkjent

Sak 3/2021: Nytt fra yrkesforeningene/Coronasituasjonen
AF: Det forberedes til vaksinasjon. Fastlegene skal utarbeide liste over vaksinasjonsrekkefølge, noe som er et krevende arbeid som det brukes mye tid på
Of: Har startet vaksinasjon av helsepersonell på sykehuset Levanger
LSA: Har hatt 100 smittede i Verdal siden nyttår – travle tider
PSL: Det stilles spørsmål om type smittevernsmasker og vaksinasjonsrekkefølge. Det benyttes P2 maske evt. med visir, og ikke F5 masker.
Dragan konfererer Nils Kristian Klev vedr. dette.
Vaksinasjon av helsepersonell prioriteres etter helsetjenestens fungering og ikke etter utsatt personell
Namf: Det brukes mye ressurser i forhold til smitte/karantene/avstandsregler/kohorter m.m. på offshoreinstallasjoner

Sak 4/2021: Nytt fra heldagsmøte med ledere i lokalforeninger og Regionutvalg 14/1-21
Dragan orienterte. Finansieringsmodellen var et viktig tema på møtet. Det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal hjelpe sentralstyret med dette.
Ingunn Romundstad Innerdal fra Møre og Romsdal legeforening representerer Midt-Norge i dette arbeidet.      

Sak 5/2021: Digital Helsepolitisk dialogmøte 28/1 med alle rådmenn i tidligere Nord-Trøndelag
Det er ønskelig med et møte med AF og alle rådmenn i Nord-Trøndelag.
Aktuelle tema: Avtaler, ansettelser, felles avtaleverk, Steinkjermodellen, Levangermodellen m.m.
Saken tas opp på neste styremøte.

Sak 6/2021: Helseplattformen
Ny dato for implementering av Helseplattformen er 1. mai 2022.

Sak 7/2021: Søknader
Søknad fra MedHum – samarbeid med Redd Barna i Malawi.
Vedtak: Søknad støttes med kr. 5.000, -

Sak 8/2021: Aksjon for økt legemiddelsikkerhet for pasientene
Ketil Espnes, spesialist i klinisk farmakologi og allmennmedisin orienterte;
for å tilpasse seg endringen med at Helfo har laget en egen portal for individuelle søknader om refusjon, tar helseforetakene i RHT Midt-Norge i bruk en ny versjon av forskrivningsmodulen (FM) i e-resept i slutten av februar 2021.
I den forbindelse lanseres det en «rydde-kampanje» i den nasjonale reseptformidleren (RF) slik at denne skal bli mer oversiktlig for alle brukere, både i sykehus og blant fastlegene, og dermed gi økt legemiddelsikkerhet for pasientene.
Nord-Trøndelag legeforening sender ut melding til alle medlemmer og informerer om kampanjen.

Sak 9/2020: Eventuelt
- Helsepolitisk seminar i regi av Regionutvalg Midt-Norge (RU) og Helse Midt-Norge skal avholdes på Zoom den 25. mars kl. 1200-1530.
Det er viktig at alle i styret sender invitasjon til «sine» tillitsvalgte og informerer om dette
- Det skal avholdes valg i alle foreninger i år. Dersom Dragan blir gjenvalgt og får forespørsel om å bli ny leder i RU, så stiller styret i NTLF seg positiv til dette
- Ny dato for årsmøte: Onsdag 26. mai