Referat fra styremøte i NTLF 27. april 2022

Møtet ble avholdt på Teams, 27. april 2022 kl. 1800

Tilstede: Dragan Zerajic (leder/AF), Mathis Heibert (nestleder/Of), Eirin Holan (Ylf), Olaf Kleinau (Of), Kjetil Klungre (AF) Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Børge Winther (årsmøtevalgt), Jørund Resell (Namf), Tommy

Sak 14/2022: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Vedtak: møteinnkalling og agenda ble godkjent

Sak 15/2022: Godkjenning av referat fra styremøte 2. mars 2022
Vedtak: møtereferatet ble godkjent

Sak 16/2021: Nytt fra yrkesforeningene
AF: Skal ha Landsrådsmøte om 14 dager
Ylf: Landsmøte i Tromsø neste uke
Of: Mathis og Olaf har deltatt på Våruke i Bergen, skal ha tariff-forhandlinger. Det arrangeres felles allmøte for Of sine medlemmer Levanger og Namsos 9. og 10. mai.
HNT søker etter ny direktør via et bemanningsbyrå, ingen leger i ansettelsesutvalget. Dårlig økonomi i HNT og utfordringer i forhold til dette.

Sak 17/2021: Helseplattformen
Vedtatt utsatt til medio september på St. Olavs

Sak 18/2022: Forhandlinger mellom AF og HNT
Kjetil Klungre tar saken på vegne av AF; det gis ikke honorar til lege som må være med ambulanse

Sak 19/2022: Høringssvar DNLF
Gjelder følgende høring: Avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg. Frist 3. juni 2022.
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2022/hoering-avvikling-av-godkjenningsordningen-i-fritt-behandlingsvalg/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Utsettes til neste styremøte, Kjetil og Kristine skriver svar, Eirin og Olav kommer med innspill

Sak 20/2022: Blåreseptsaken
FRP, SV og Rødt har lagt frem forslag om at bot til fastleger tas bort, resten har stemt imot forslaget.
Skal jobbes frem en ny forskrift ila året, foreløpig får ingen bot.

Sak 21/2022: Møter
-felles styremøte med Sør-Trøndelag legeforening etter vårt styremøte den 19. mai, dvs. kl. 19-20
- Landsstyremøte