Referat fra styremøte i NTLF 3. februar 2022

Møtet ble avholdt på Teams, 3. februar kl. 1800

Tilstede: Dragan Zerajic (leder/AF), Mathis Heibert (nestleder/Of), Børge Winther (årsmøtevalgt), Jørund Resell (Namf), Eirin Holan (Ylf), Tommy Aune Rehn (LSA), Kristine Skjetne (PSL), Olaf Kleinau (Of), Niklas Amdal (vara AF), Ida Kathrin Welde (1. vara årsmøtevalgt), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Kjetil Klungre (AF)

Sak 1/2022: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Vedtak: Innkalling og agenda ble godkjent

Sak 2/2022: Godkjenning av referat fra styremøte 8. desember 2021 Vedtak: Referatet ble godkjent

Sak 3/2021: Nytt fra yrkesforeningene - hovedpunkter
LSA: Det er god dialog på tvers i hele fylket og man er godt samkjørt regionalt
Of: tariffkonferanse neste uke, blåreseptsaken har vært et tema.
Nytt verneombud på medisin. Det knyttes spenning til innføring av Helseplattformen
Ylf: landsråd neste uke. Blåreseptsaken er også et tema for Ylf.
Namf: har deltatt på tillitsvalgtseminar. Har vært engasjert i Coronarelaterte spørsmål offshore.
PSL: Store variasjoner i de forskjellige regioner blant annet når det gjelder praksiskompensasjon og studiepermisjon. Felles henvisningsmottak er et tema,  dette prøves ut i psykiatrien først. Medlemmene er positive til Helseplattformen
AF: næringsdrivende har i noen tilfeller utfordringer med samarbeid med kommunen bl.a. i Namsos. Fastlegekrisen ruller videre…

Sak 4/2021: Regionutvalg Midt-Norge (RU)
Dragan refererte kort fra møter i RU og Administrativt samarbeidsutvalg (ASU). Politisk samarbeidsutvalg (PSU) og ASU har nedsatt en gruppe som skal behandle saker som gjelder Helseplattformen.

Sak 5/2022: Oppnevning av landsmøtedelegat
Eirin Holan ble oppnevnt som landsmøtedelegat for NTLF. Børge Winther er vara.

Sak 6/2022: Eventuelt
Blåreseptsaken ble diskutert