Referat fra styremøte i NTLF 5. september 2022

Møtet ble avholdt på Teams, 5.september kl 18.00

Tilstede: Dragan Zerajic (leder/Af), Mathis Heibert (nestleder/Of), Olaf Kleinau (Of), Kjetil Klungre (Af), Kristine Skjetne (PSL), Jørund Resell (Namf)

Gyldig forfall: Bente Grønnesby (organisasjonssekretær), Eirin Holan (Ylf)
Referat: Mathis Heibert

Saksliste:

Sak29/2022: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Vedtak: Innkalling og agenda ble godkjent

Sak 30/2022: Godkjenning av referat fra styremøte 19.mai 2022
Vedtak:
Referat ble godkjent

Sak 31/2022: Nytt fra yrkesforeningene
Runde rundt bordet. PSL hadde seminar. I HNT skal det ansettes nytt HR-/Økonomisjef. Af: Fastlegekristen/oppdatering Of: Ny leder.

Sak 32/2022: Helseplattformen
Det ble orientert om at HP for fastlegene ble utsatt. Of spør om hvorfor sykehusene bare fortsetter opprinnelig plan – og det diskuteres om det skal rettes en forespørsel mot HMN vedrørende dette. Olaf Kleinau skriver et utkast så skal styre sende innspill før 15.

Sak 33/2022: Avtalespesialister (hjemler)
Kristine Skjetne informerer om brev som ble sendt på vegne av Legeforeningen/PSL til HMN der man er bekymret om håndteringen av avtalehjemler: det er usikkerhet om videreføring på flere stillinger og håndteringen fra HMN sin side er dårlig og at rammeavtalen er fortolket på en feilaktig måte. Svar fra HMN oversendes styret og skal tas opp på RU-møte. Konkret gjelder dette en ØNH-stilling som er planlagt omdisponert.

Sak 34/2022: Pasientkrise i fastlegeordningen
Det har pågått brevutveksling mellom Statsforvalteren, KS og HMN der det uttrykkes stor bekymring for den nåværende situasjonen. Saken er satt opp som et eget punkt på førstkommende RU-møte.

Sak 35/2022: Innspill til RU-møte 22.9.2022
Se også sak 32 (Helseplattformen), Sak 33 (Avtalespesialister) og Sak 34 (Fastlegekrisen).

Sak 36/2022: Regional utviklingsplan
Saken settes opp på neste styremøte

Sak 37/2022: Orienteringssaker
NTLF foreslår Gaute H. Nilsen som representant for menneskerettighetsutvalget fra Overlegeforeningen

Datoer for neste styremøter: 3.10., 9.11., 15.12. (fysisk med julebord)