Nord-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Om oss

Vedtekter for Nord-Trøndelag legeforening

25. november 2013

Foreningens område og navn er godkjent av sentralstyret i Dnlf.
Vedtektene er fastsatt av Nord-Trøndelag legeforening sitt årsmøte 13.06.2013 og godkjent av sentralstyret i Dnlf 09.10.2013.

§ 1 Navn

Foreningens navn er Nord-Trøndelag legeforening.
Initialene NTLF kan benyttes.

§ 2 Forholdet til Den norske legeforening

Foreningen er som lokalforening en avdeling i Den norske legeforening og omfattet av foreningens lover. Vedtektene gjelder i tillegg til Dnlfs lover.

§ 3 Formål

Nord-Trøndelag legeforening skal medvirke til å til å fremme Legeforeningens formål slik disse er fastlagt i Dnlfs lover §§ 1-2 og 3-4-3 og har som særlig oppgave arbeide for medlemmene og deres sak i ulike sammenhenger, jobbmessig ås vel som sosialt/privat.

§ 4 Medlemskap

Medlemmer i Nord-Trøndelag legeforening er de medlemmer av Den norske legeforening som har sitt arbeid i Nord-Trøndelag fylke eller som etter søknad til sentralstyret blir innvilget NTLF som lokalforening.

§ 5 Æresmedlemmer

Til æresmedlem kan årsmøtet velge ethvert medlem som foreningen vil hedre i særlig grad.

§ 6 Foreningens organer

Foreningens organer er:
Årsmøtet
Medlemsmøtet
Styret
Valgkomité
Kurskomité
Kollegial støttegruppe

§ 7 Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Media har adgang unntatt ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme.

Årsmøtet skal behandle

  • valg av dirigent, referent og to medlemmer til å signere møteprotokoll
  • styrets årsmelding, økonomiske årsberetning og revidert regnskap
  • budsjett, inkl. ev. årsmøtefastsatt kontingent
  • vedtektsendringer
  • valg av styre
  • valg av kurskomité
  • valg av valgkomité
  • valg av revisor

Årsmøtet fastsetter ev. honorarer, møtegodtgjørelse og kompensasjon for tapt inntekt og andre saker som på forhånd blir tatt opp av styret og/eller medlemmene.

Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet til styret senest åtte uker før årsmøtet.

Årsmøtets saksdokumenter skal kunngjøres for medlemmene senest to uker på forhånd.

Årsmøtet avholdes innnen utgangen av juni. Årsmøtested bestemmes av styret, men skal avholdes to år på rad i samme del av fylket, enten norddelen eller sørdelen.
Hvis årsmøtet ikke kan bli avholdt, skal medlemmene varsles innen utgangen av mai.

Årsmøtet ledes av valg dirigent.

Vedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbeltstemme.

Valg skal skje i henhold til Dnlfs lover §§ 3-3-3 og 3-4-2.

Bestemmelsene i forretningsorden for Dnlfs landsstyremøter gis anvendelse så langt de passer.

Det utarbeides protokoll fra årsmøtet.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret når styret anser det nødvendig med minst to ukers frist. Slik møte skal også avholdes dersom 1/5 av medlemmene skriftlig krever dette. Bestemmelsene i § 7 gjelder så langt de passer. Saker som skal behandles skal fremgå av innkallingen. Ekstraordinært årsmøte skal også avholdes dersom minst 100 medlemmer skriftlig krever dette, jf. Dnlfs lover § 3-4-4.

§ 9 Styret

Styret består iht. Dnlfs lover § 3-4-2 av leder og to styremedlemmer valgt av årsømtet og styremedlemmer (avdelingstillitsvalgte) valgt av yrkesforeningene (AF, Of, Ylf, PSL, LVS, LSA og NAMF) og Nmf.

Det velges tre varamedlemmer i rangert rekkefølge for årsmøtevalgte styremedlemmer og personlige varamedlemmer for styremedlemmene valgt av yrkesforeningene og Nmf.

Styrets funksjonsperiode er to år fra 1. september i år som slutter på ulike tall.

Leder velges av avdelingens årsmøte, utover det konstituerer styret seg selv.

Styret møtes når leder eller minst to styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst seks medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Styret leder foreningen iht. disse vedtekter og Den norske legeforenings lover (§§ 3-3 og 3-4). Styret er ansvarlig overfor årsmøtet.

Det utarbeides protokoll fra styrets møter.

§ 10 Valgkomitéen

Valgkomitéen består av leder og to medlemmer.
Medlemmer av valgkomité kan ikke samtidig være medlem i styret.

Valgkomitéen velges av årsmøtet på år det ikke er valg av styremedlemmer. Styret er valgkomité for valg av valgkomité.

Valgkomitéen forbereder valg av årsmøtevalgte styremedlemmer m/ varamedlemmer og kurskomité. Valgkomitéens innstilling fremlegges i årsmøtet.

§ 11 Signatur og prokura

Signatur og prokura på vegne av foreningen har styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap.

§ 12 Medlemsmøter

Styret sammenkaller medlemsmøter i Nord-Trøndelag legeforening så ofte det anses nødvendig. Medlemsmøtene bør ha en faglig og sosial funksjon. Målsettingen er å avholde minimum ett medlemsmøte i året. Medlemsmøte kan avholdes i forbindelse med årsmøtet.

§ 13 Vedtektsendringer

Forslag om endringer i vedtektene må være innsendt til styret minst åtte uker før årsmøtet og utsendt til medlemmene minst to uker før møtet.

Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede i årsmøtet.

§ 14 Oppløsning av foreningen

Ved eventuell oppløsning av Nord-Trøndelag legeforening vil eventuell nettoformue/aktiva tilfalle/tilbakeføres til Den norske legeforening med sete i Oslo.