- Økt tillitskrise etter streiken

Mens ledelsen i Legeforeningen var i tvungen mekling diskuterte de tillitsvalgte den økende tillitskrisen mellom ledelse og ansatte på sykehus om bord på MS Finnmarken.
Lokalforeningslederne
Lokalforeningslederkomiteen kan feire at hurtigrutekonferansen er 10 år i år.. Fra v. Bjarne Storset, Stian Holmvik, Jo-Endre Midtbu, Gaute Nilsen, Lindy Jarosch-Von Schweder og Paul Olav Røsbø.

Fryktkultur og dårlig ledelse av norske sykehus var blant temaene som sto på programmet under årets hurtigrutekonferanse, og som ble aktualisert av streiken. Flere av de som deltok har personlig erfart represalier etter å ha ytret seg om kritikkverdige forhold på sitt sykehus. 
  Kristian Fanghol møtte som eneste fra arbeidsgiversiden. Han er direktør i Helse Nord RHF og deler langt på vei de tillitsvalgtes bekymring.
  -  Vi har store tillitsutfordringer ute på sykehusene, og det kommer helt sikkert noen ekstra utfordringer etter streiken, mener han.

Anja Fog Heen fra sentralstyret, Elisabeth Olstad fra UNN og Kristian Fanghol, Helse Nord RHF.Jobber med åpenhet
De regionale helseforetakene har fått i oppdrag av helseministeren å jobbe med åpenhet i organisasjonen. I Helse Nord har ei referansegruppe kommet fram til gode tiltak som skal bedre relasjonen mellom ledelse og ansatte. Et av tiltakene er felles opplæring for få sikre at ledere og tillitsvalgte har samme forståelse av avtaleverket.
  Foretakstillitsvalgt for overlegene på UNN Ulla Marte Mathisen var med i referansegruppen som kom med innspill til «verktøykassa» i Helse Nord. Hun tror felles virkelighetsforståelse er viktig for å lykkes, men da må ledelsen snarest begynne å lytte til ansatte og tillitsvalgte.

Frode Heldal, Kristian Fanghol, Ulla Dorte Mathisen og Sigrun Solberg i debatt om fryktkultur..Lyttende ledere som handler 
- På vårt sykehus opplever vi en resignasjon over å ikke ha innflytelse, spesielt blant overlegene. Om de skal engasjere seg igjen kreves det lyttende ledere som handler.
Frode Heldal er sivilingeniør på NTNU og har doktorgrad i teamarbeid og samhandling på sykehus.
  Han mener mye av det som har kommet frem under legestreiken forteller om ideologier som er i krig. Den ene er tuftet på mistillit og kontroll, mens den andre er tuftet på tillit og taus kunnskap som ikke kan eller bør måles. Streiken har bidratt til at disse to ideologiene som ledere og leger representerer har kommet enda lenger fra hverandre. 

For mye fokus på kontroll
- Om relasjonene ikke bedres vil tillitskrisen bare bli verre. Ledelse på sykehus er basert på mye bruk av tall og effektivisering, og det er det gode grunner til.  Men for mye fokus på kontroll i en verden av tillit bygger mistillit. Tilliten må bygges på golvet. Ikke bland HR-sjefene inn i dette arbeidet.
  Sigrun Solberg har mange tiår bak seg som tillitsvalgt. Som kvinnelig kirurg har hun møtt mange fordomsfulle og dårlige ledere.
  - Min erfaring er at om folk får påvirkningsmuligheter så finner de ut av det, også når det gjelder økonomistyring. I dag får folk ikke lov til å være med å bestemme selv. Det resulterer både i fryktkultur og dårlig styring av sykehusene.

Randulf Søberg var med og starte hurtigrutekonferansen for 10 år siden. Her med Jon Magnussen som har vært innleder ved flere anledninger.

Randulf Søberg var med og starte hurtigrutekonferansen for 10 år siden. Her med Jon Magnussen som har vært innleder ved flere anledninger.
Utfordringer og valg
På konferansen ble det også diskutert hvordan helsevesenet bør organiseres i fremtiden. Jon Magnussen tok for seg noen av utfordringene og hvilke valgmuligheter man rår over.
  - Det å gjøre tingene riktig handler ikke bare om organisering. Noen tror det bli mer penger av å legge ned RHF-ene, men det vil ikke få bort finansieringssystemet. Jeg tror noen politiske beslutninger som sykehusinvesteringer bør flyttes nasjonalt, mens andre beslutninger godt kan flyttes ned på HF-nivå.
   Ledelse fikk god plass under hele konferansen, og fremtidens ledere i helsevesenet har mange utfordringer de må takle. Erney Mattson tok for seg ledelse i akademia og Lars Erik Kjekshus tok for seg sykehusets floker i møte med reformer. Anja Fig Heen stilte sporty opp som vikar for president Marit Hermansen som måtte møte i tvungen mekling.
 
Anja Fog Heen, Lars Erik Kjekshus, Erney Mattson og Kari Sollien i debatt om fremtidens ledelse i helsevesenet.
Anja Fog Heen, Lars Erik Kjekshus, Erney Mattson og Kari Sollien i debatt om fremtidens ledelse i helsevesenet.
Store utfordringer
Kari Sollien var blant innlederne på bolken om fremtidens primærhelsetjeneste sammen med Anders Grimsmo, Anja Fog Heen og Helen Brandstorp. Både innleggene og debatten etterpå viser at det er store utfordringer i dag, og som blir enda verre om det ikke kommer flere fastlegehjemler og utdanningsstillinger. Da kan hele ordningen kollapse.
  Karoline Jenssen og Nora Jamissen ser ikke bort fra at de velger allmennmedisin når de er ferdige med medisinstudiet. Diskusjonen rundt utfordringene viste dem at virkeligheten mange steder er langt unna drømmen om Nordkapp-modellen som de kunne tenkt seg. 

Karoline Jenssen og Nora Jamissen

Karoline og Nora
10 års jubileum

Jo-Endre Midtbu og Paul Olav Røsbø ledet tillitsvalgtkursene for Spekter- og KS-området som er en særdeles viktig del av konferansen. Mange av juristene i Legeforeningen var opptatt med streiken og en måtte improvisere. Det bidro til en løsere organisering som mange mener var bra for konferansen. Noen av de tillitsvalgte har lang og bred erfaring og bidro mye i diskusjonene.
  I år at tiende gang konferansen ble arrangert. Initiativet kom fra Sør-Trøndelag legeforening, og de første årene var det kun de tre lokalforeningene i Midt-Norge som var med. Nordland, Troms og Finnmark kom med etter noen år, og i dag er det fast tradisjon å seile nordover fra Trondheim til Tromsø med sentrale og lokale tillitsvalgte i Legeforeningen noen høstdager i september/oktober.