Vedtekter for Nordland Legeforening

Med endringer revidert på årsmøtet 7.9 2012 og på årsmøtet 30.8.17.

§ 1
Nordland legeforening er en lokalforening av DNLF. Foreningens skal fremme legeforeningens formål i området ved å ivareta fellesskapet blant legene og virke for deres felles interesser ved blant annet:

  1. å engasjere seg i lokal helsepolitikk i området og i helseregionen og arbeide for hensiktsmessig organisering av den samlede helsetjeneste.
  2. å ha overordnet ansvar for at det lokale arbeidet med inntekts- og arbeidsvilkår blir tilfredsstillende ivaretatt i samarbeid med yrkesforeningene. Lokalforeningene skal gi praktisk bistand til yrkesforeningene ved valg av tillitsvalgte og ved opplæring, samt dekke utgifter som tillitsvalgte har ved utøvelse av funksjonen. Avsetning til dette punkt skal fremgå av budsjettet.
  3. å ha omsorg for, og yte hjelp til enkeltmedlemmer, gjennom blant annet å sørge for organisering av kollegastøtte og drift av helsetiltak for leger.
  4. å drive relevante kurs og annen utdanningsvirksomhet.
  5. å fremme kollegialitet og fellesskap mellom medlemmer, herunder pensjonistmedlemmer, i området ved møter eller andre tiltak for faglig og sosialt samvær.
  6. å kunne løse lokale tvister mellom medlemmer og motparter og mellom medlemmer.

§ 2 Styret
Styret skal bestå av 9 medlemmer i h.h.t §3.4.2 i Dnlfs lover. I tillegg har leder i kurskomiteen fast plass i styret. Styrets funksjonstid er 2 år. Styret velges på årsmøtet for kommende 2-årsperiode etter innstilling fra valgkomiteen. Det skal være egen innstilling og valg av leder, nestleder og et styremedlem. Første styremøte avholdes innen utgangen av september måned.

§ 3 Styremøter
Styret møter så ofte lederen finner det påkrevet eller når minst 2 av styremedlemmene krever det. Leder sørger for at innkalling og sakspapirer er styre- og varamedlemmer i hende minst 10 dager før styremøtet. Det føres møteprotokoll. Avgått og nytt styre innkalles til første møte i september etter valget. Styret arbeider ellers i h.h.t. §3.4.3 i Dnlfs lover.

§4 Medlemsmøter
Styret innkaller til medlemsmøte så ofte det anses nødvendig eller når minst 1/3 av medlemsmassen krever det for å få behandlet en bestemt sak. Beslutninger fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Hvis minst 1/3 av de frammøtte forlanger det, skal saken avgjøres ved skriftlig avstemming blant foreningens totale medlemsmasse. Møteinnkalling og sakliste skal være medlemmene i hende 14 dager før møtet skal avholdes.

§ 5 Årsmøtet
Årsmøtet holdes innen utgangen av september hvert år. Årsberetning og regnskap skal fremlegges. Saker til behandling må være styret i hende en måned før årsmøtet. Innkalling og saksliste til årsmøtet foretaes gjennom medlemsbladet Doktor i Nord minst en måned før møtet.

§ 6. Valgkomite/Årsmøtevalg
Årsmøtet velger valgkomite på 3 medlemmer med funksjonstid på 2 år. Valgkomiteen velges det året det er valg på nytt styre. Komiteen velger selv leder. Komiteen skal avgi innstilling til valg av leder av foreningen, styre med to varamedlemmer og kurskomité. Leder i kurskomiteen velges særskilt på årsmøtet. Valgkomiteens forslag legges fram for årsmøtet.-

§ 7 Kurskomite
Årsmøtet velger kurskomite som skal bestå av minst 5 medlemmer. Forøvrig vises til "Retningslinjer for legeforeningens kurskomiteer". Medlemmenes funksjonstid er 4 år. Vekselvis 2 og 3 medlemmer velges hvert annet år. Kurskomiteen bør ha medlemmer både fra allmenlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten.