Medlemsmøte Oppland legeforening 14.01.14
Oppsummering etter medlemsmøtet på Honne 14.01.14 med temaet: ”De ubesvarte spørsmålene omkring fremtidig sykehusdrift i Oppland”


honne_bilde_fly

Kjære alle sammen!

Omkring 40 stykker var samlet på vårt medlemsmøte på Honne konferansesenter denne vakre og snøfulle vinterkvelden. Overskriften på møtet tilsier at kveldens tema angikk de områdene vi mener er lite belyst i Strategisk fokus 2025 – ikke de områdene som tidligere har vært promotert som selve begrunnelsen for å velge en sentralisert løsning. Derfor var det ikke fokus på sentraliserings- eller stordriftsfordeler - ulempene skulle frem til debatt;

Spørsmålene er sendt ut til alle medlemmene, de var tema på Ilsetraseminaret og er også skrevet i kronikker i lokalavisene av undertegnede. Spørsmålene er oversendt direktør og styret i SIHF, Oppland legeforening har bedt om å få skriftlig tilbakemelding – og er lovet dette fra Lang-Ree. Til å besvare spørsmålene muntlig denne kvelden hadde vi invitert adm. direktør Lang-Ree, fagdirektør Toril Kolås og ansatterepresentantene Lars Olav Fjose og Jørgen Hurum. De var invitert til å komme med svar i første del av møtet slik at medlemmene kunne stille spørsmål etter pausen.

Lang-Ree innledet med å beskrive prosessene i SIHF. Han beskrev veien frem til nåværende nivå og fremtidige beslutningspunkter på vei til Idefase og Konseptfase. Han svarte på spørsmålet omkring Samfunnsanalyse/konsekvensutredning med å vise til at firmaet Asplan Viak snart er ferdig med en samfunnsanalyse. Lang-Ree gjentok flere ganger at man er tidlig i prosessen ennå, at prosessen ikke er ferdigkjørt, man er åpen for innspill. Han presiserte at SIHF ikke kommer til å ta noen endelig beslutning omkring Strategisk fokus 2025 – regjeringen har tydelig signalisert at endelig beslutning om et evt fremtidig hovedsykehus må tas i Stortinget.

Flere medlemmer tok Lang-Ree på ordet, når det gjelder åpenhet, at prosessen ikke er kjørt. Det ble rettet spørsmål om hvorfor ikke tresykehus-modellen er utredet? Hvorfor har man valgt mellom gjeldende seks somatiske sykehus kontra ett hovedsykehus – fremfor også å utrede reduksjon til tre sykehus? Lang-Ree viste til styrevedtak i 2011, men kom ikke med noen begrunnelse for dette vedtaket. Han svarte heller ikke på om han ville ta opp en slik utredning fremover.

Til de andre spørsmålene var kommentaren knyttet til at sentralisering gir fordyring og dermed press på liggetid i sykehus (som allerede er svært lav) at man ikke godtar premissen for spørsmålet. Undertegnede viste til den forskning som har vist at ni av ti sammenslåinger er fordyrende, men svaret var fortsatt at man ikke godtar premissen om at samling av sykehusene i Innlandet vil være en fordyrende modell. Bekymringen knyttet til fremtidig eldrebølge og liggetid deles av administrasjonen uten at de har svar.

Spørsmålene knyttet til samlokalisering mellom somatikk og psykiatri på Gjøvik og Lillehammer, som vil gå tapt hvis sykehusene legges ned, hadde man ikke svar på. I tidligere

prosesser i SIHF har dette blitt fremhevet som viktig, mens dette nå frafalles i fremtidig modell.

Når det gjelder spørsmålet om likeverdige tjenester i både Oppland og Hedmark svarte direktøren at det ikke foreligger noen modell som innebærer at det skal være fire sykehus i Hedmark og ingen i Oppland. Hans budskap var at modellen kun innebærer utredning av hovedsykehus. Det ble av medlemmene påpekt at SIHF har et kommunikasjonsproblem når de ikke har tilbakevist at foreliggende Strategisk Fokus 2025 legger opp til fire sykehus i Hedmark og ingen i Oppland.

Det kom mange innspill fra salen. Samhandlingsreformen var tema, problemet med å rekruttere til allmennpraksis var kjedet sammen med dette. Ideen om at Oppland legeforening skal ha endret mening om hovedsykehus ble korrigert av styremedlem Siw Fossheim, som presiserte at Oppland legeforening aldri har tatt formell stilling for eller imot hovedsykehus, men under tvil har tilsluttet seg at man kan utrede modellen.

Hurum presiserte at ingen ting er bestemt, man kan endre kurs. Han uttrykte at tresykehusalternativet må være med i Idefasen. Fjose påpekte uenighet knyttet til analysen fra Oppland legeforening om at foreliggende plan tar mer hensyn til ”de små fagene”, han er ikke enig i dette. Turnuskandidat Mildrid Asgeirsdatter (Lillehammer) viste til tallene om at mellomstore sykehus utdanner mange flere turnuskandidater enn storsykehusene.

Som tidligere – hadde vi ikke nok tid. Det var så mye mer vi skulle hørt om.

Men vi vil jobbe videre med saken og orientere dere alle så godt vi kan underveis.

Vi vil starte med å invitere våre ansatterepresentanter til styremøte slik at vi får god tid til å høre deres innspill . Videre avventer vi det skriftlige svaret som skal komme fra styret i SIHF. Når det kommer vil det bli oversendt alle;

Til slutt vil jeg anbefale alle å lese turnuskandidat Mildrid Asgeirsdatters blogg: fiks-ferdig- spesialist http://blogg.tidsskriftet.no/2014/01/10/fiks-ferdig-spesialist. Hurra for våre unge, engasjerte kolleger!!

Inger Kragh Nyhus leder