Oppland legeforening

Lokalforening

Om oss

Vedtekter

23. januar 2012

 

Vedtekter for Oppland legeforening
 
Foreningens område og navn er godkjent av sentralstyret i Dnlf.
Vedtektene er fastsatt av OLF`s årsmøte 05.06.07 og godkjent av DNLF sentralt 06.03.07.
 
 
§ 1    Navn
Foreningens navn er Oppland legeforening.
Initialene OLF kan benyttes.
 
 
§ 2    Forholdet til Den norske legeforening
Foreningen er som lokalforening en avdeling av Den norske legeforening og omfattet av foreningens lover. Vedtektene gjelder i tillegg til Dnlfs lover.
 
 
§ 3    Formål
Oppland legeforening skal medvirke til å fremme legeforeningens formål slik disse er fastlagt i Dnlfs lover § 1-2  og 3-4-3 og har som særlig oppgave å sikre medlemmene gode arbeidsvilkår og gode sosiale forhold, samt sikre befolkningen i fylket et helsetilbud av god kvalitet.
 
 
§ 4    Medlemskap
Medlemmer i Oppland legeforening er de medlemmer av Den norske legeforening som har sitt arbeid i Oppland fylke eller  som etter søknad til sentralstyret blir innvilget OLF som lokalforening.
 
 
§ 5    Æresmedlemmer
Til æresmedlem kan årsmøtet velge enhver som foreningen vil hedre særlig.
 
 
§ 6    Foreningens organer
Foreningens organer er:
Årsmøtet
Styret
Valgkomité
Kurskomité
Kollegial støttegruppe
 
 
§ 7    Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer.
Media har adgang unntatt ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme.Årsmøtet skal behandle
-                      valg av dirigent
-                      styrets beretning
-                      revidert regnskap
-                      budsjett
-                      vedtektsendringer
-                      valg av styre
-                      valg av revisor
-                      valg av valgkomité
-                      valg av kurskomité
 
Årsmøtet fastsetter evt. honorarer, møtegodtgjørelse og kompensasjon for tapt inntekt og andre saker som på forhånd blir tatt opp av styret og/eller medlemmene.
 
Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet til styret senest 8 uker før årsmøtet.
 
Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene senest 2 uker på forhånd.
 
Årsmøtet avholdes innen utgangen av august.
 
Årsmøtet ledes av valgt dirigent.
 
Vedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertallet blant de fremmøte stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbelstemme.
 
Valg skal skje i henhold til Dnlfs lover §3-3-3 og 3-4-2.
 
Bestemmelsene i foretningsorden for Dnlfs landstyremøter gis anvendelse så langt de passer.
 
Det utarbeides protokoll fra årsmøtet.
 
 
§ 8    Ekstraordinært årsmøte/medlemsmøte
Ekstraordinært årsmøte/medlemsmøte kan innkalles av styret når styret anser det nødvendig med minst 2 ukers frist. Slikt møte skal også avholdes dersom 1/10 av medlemmer skriftlig krever dette. Bestemmelsene i § 7 gjelder så langt det passer. Saker som skal behandles skal fremgå av innkallingen.
 
 
§ 9    Styret
Styret består i hht. Dnlfs lover § 3-4-2 av leder og 2 styremedlemmer valgt av årsmøtet og styremedlemmer valgt av yrkesforeningene og Nmf. Det velges 2 varamedlemmer i rangert rekkefølge for årsmøtevalgte styremedlemmer og personlige varamedlemmer for styremedlemmer valgt av yrkesforeningene og Nmf.
 
1 leder, valgt av avdelingen medlemmer 2 styremedlemmer, valgt av avdelingens medlemmer 1 avdelingstillitsvalgt for Af, valgt av Afs medlemmer innenfor avdelingen 1 avdelingstillitsvalgt for Namf, valgt av Namfs medlemmer innenfor avdelingen 1 avdelingstillitsvalgt for Of, valgt av Ofs medlemmer innenfor avdelingen 1 avdelingstillitsvalgt for LSA, valgt av LSAs medlemmer innenfor avdelingen 1 avdelingstillitsvalgt for PSL, valgt av PSLs medlemmer innenfor avdelingen 1 avdelingstillitsvalgt for YLF, valgt av YLFs medlemmer innenfor avdelingen  
Utover det konstituerer styret seg selv. 
Styret er ansvarlig overfor årsmøtet. 
Styret møtes når leder eller minst 4 styremedlemmer krever det. 
Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er tilstede. 
Styret leder foreningen i.h.t disse vedtekter og Den norske legeforenings lover.
Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme.
 
Styrets funksjonsperiode er 2 år fra 1.9 i år som slutter på ulike tall.
 
 
§10   Valgkomiteen
Valgkomiteen består av en leder og 2 medlemmer.
 
Valgkomiteen velges av årsmøtet for kommende styres funksjonsperiode.
 
Valgkomiteen forbereder valg av årsmøtevalgte styremedlemmer
m/ varamedlemmer, kurskomité og ny valgkomité. Styret sender valgkomiteens innstilling til medlemmene sammen med saklisten senest 2 uker før årsmøtet. 
 
 
§ 11  Foreningens kollegiale støttegruppe
Foreningens kollegiale støttegruppe skal avklare, intervenere og iverksette nødvendige tiltak for enkeltleger som er i faglige, fysiske eller psykososiale vanskeligheter etter anmodning fra legen selv, kolleger, legens familie eller andre.
 
Kollegial støttegruppe vil også kunne formidle kontakt til en annen lege med spesiell opplæring og erfaring når det er behov for det.
Den kollegiale støttegruppen skal være sammensatt av minst 2 allmennleger og 2 sykehusleger, som alle oppnevnes av avdelingsstyret.  Begge kjønn skal være representert i støttegruppen.
 
 
§12   Vedtektsendringer
Forslag om endringer i vedtekter må være innsendt til styret minst 8 uker før årsmøtet og utsendt til medlemmene minst 2 uker før møtet.
 
Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de fremmøte stemmeberettigede i årsmøte.