Oslo legeforening

Lokalforening

Fondet til fremme av allmennmedisin i Oslo

Statutter.
I henhold til Fondets vedtekter består Fondsstyret av styrets oppnevnte representant sammen med kurskomiteens medlemmer. Styrets oppnevnte representant for perioden 2015-2017 er Gunnar Frode Olsen.
Statuttene ble sist endret 26.08.2010.

Statutter for Fondet til fremme av allmennmedisinen i Oslo

Fondet til fremme av allmennmedisinen i Oslo (nedenfor kalt Fondet) er opprettet av Oslo legeforening 25.11.1996. Inntekter fra utleie av informasjons- og utstillingsplasser ved kurs for allmennpraktiserende leger arrangert i regi av kurskomiteen i Oslo legeforening utgjør fondsmidlene. Overskudd fra kurs kan overføres til Fondet dersom Oslo legeforenings årsmøte vedtar at Oslo legeforenings økonomi tilsier slik overføring.

Fondets formål er å stimulere til økt kunnskapsformidling innen legers allmennmedisinske grunn-, videre- og etterutdannelse.

Stipend kan ytes til enkeltpersoner og grupper av allmennpraktiser¬ende leger og andre som arbeider for Fondets formål i Oslo og er medlem av Oslo legeforening. Fondsstyret vedtar størrelsen på stipendmidlene som kan utdeles inneværende år.
 
a)    Stipend kan anvendes til hel eller delvis dekning av utgifter til reise- og oppholds¬utgifter for foredragsholdere og andre utgifter til kurs, seminarer og møter.

b)    Midler til stimuleringstiltak for kursarrangør/lokal kurskomité for blant annet å bedre kvaliteten på kurs (som for eksempel materiell, faglig utvikling, kurs i møteledelse og kursarrangement).
 
c)    Stipend kan ytes til allmennpraktiserende leger som skal bidra med foredrag ved internasjonale kongresser, seminarer, kurs og møter.

d)    Stipend kan ytes som tilskudd til allmennmedisinsk forskning.

Mottaker av stipend plikter å avgi skriftlig rapport til fondsstyret om den virksomhet som midlene blir anvendt til.
 
Innvilget stipend utbetales når rapport og regnskap med originalbilag foreligger. Utlegg utover stipendbeløpet er fondsstyret uvedkommende.
Forskudd på stipend kan som regel ikke påregnes, men i særskilte tilfelle etter søknad kan maksimum 50 % av stipendmidlene utbetales som forskudd.

Fondsstyret består av Oslo legeforenings kurskomité samt en representant fra styret i Oslo legeforening og er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede.
Styret i Oslo legeforening oppnevner en representant til fondsstyret.

Fondsstyrets oppgaver:
a) Behandle innkomne søknader og anvise innvilgede søknader til utbetaling.
b) Planlegge Fondets drift og organisere utleie av informasjons- og utstillingsplasser.

Som forretningsfører fungerer Oslo legeforenings sekretariat.
Fondets regnskapsår er 1.1. - 31.12. Regnskapet revideres av Oslo legeforenings revisor.

De innkomne fondsmidler disponeres på følgende måte: Tidligere opprettet reservefond fristilles og står til Fondsstyrets disposisjon sammen med øvrige fondsmidler. Det utdeles inntil kr 60 000 per år fra Fondet. Midlene tilbakeføres Oslo legeforening dersom fondsmidlene ved regnskapsårets slutt utgjør mindre enn kr 40 000,-.

Endring av Fondets vedtekter må vedtas med 2/3 flertall på årsmøtet i Oslo legeforening.

Informasjon om Fondet annonseres i Oslo legeforenings medlemsavis. Søknad om tildeling av midler skal sendes skriftlig til fondsstyret. Avslåtte søknader kan ikke ankes, men ny søknad kan fremmes senere. Større og langvarige prosjekter kan få bidrag flere ganger.

Oppløsning av Fondet og disponering av Fondets midler kan bare vedtas av årsmøtet i Oslo legeforening med 2/3 flertall utover det som er omtalt i § 8.