Sykehusbygg for en hver pris? - Arendalsuka

Legges det virkelig gode planer for sykehusbygg - bygges ikke nye sykehus for små? For dyrt? Og har egentlig politikerne styring?
Sjukehus - illustrasjonsbilde fra Colourbox.com
Sjukehus - illustrasjonsbilde fra Colourbox.com

Vi stiller mange spørsmål og tror at kloke folk kan gi noen viktige svar.

Oslo legeforening  og Redd Ullevål Sykehus  samarbeider om å sette sykehusplaner og behov på dagsorden under Arendalsuka!
Ullevål sykehus er planlagt nedlagt, er det egentlig en god idé?

Program:

Hva står på spill?
Kristin Hovland , leder i Oslo legeforening
Spill på bakrommene, dårlige prosesser og demokratisk underskudd. Beslutninger i lukkede rom med nasjonale konsekvenser.

Politikerpanel – Makt og avmakt i helsepolitikken Ingvild Kjerkol,  Kjersti Toppe Aina Stenersen , Lise Askvik 
Det seiler opp til stor politisk debatt om sykehusplanen i Osloregionen utover høsten. Dette blir opptakten.

Prosessen
Sykehusplanlegging – sett fra Sykehusbygg – Liv Haugen, lege, seniorrådgiver i Sykehusbygg HF
Debatt med fagpanel: Liv Haugen, Rolf Kåresen, Aasmund Bredeli, Christian Grimsgaard, Bjørg Marit Andersen og Kristin Hovland.
kl. 1555-1605

Pasientenes risiko & fagfolkets avmakt
Aasmund Bredeli, mangeårig erfaring som ansattrepresentant i styret ved Oslo Universitetssykehus

Demokratisk underskudd i helsepolitikken
En stor risiko for felleskapet Christian Grimsgaard, konserntillitsvalgt styremedlem i Helse Sør-Øst

Hva skjer når risiko blir undervurdert, mulighetene overvurdert og behovet underestimert?
Når regnestykket ikke går opp
Rolf Kåresen, tidligere sjeflege og byggherre ved Ullevål Sykehus

Hva gjør vi nå?
Bjørg Marit Andersen , leder i folkeaksjonen Redd Ullevål Sykehus, tidligere overlege ved avdeling for smittevern på Ullevål Sykehus
Panel med alle

Sykehusbygging – en viktig debatt og et demokratisk problem

Å bygge sykehus dreier seg om langt mer enn tomter og bygninger - det handler om befolkningens liv og helse, og endelig hvilken velferd vi planlegger for i de kommende ti-årene. Flere nye sykehus har vist seg å være underdimensjonerte, noe som hverken gir god flyt i pasientbehandling eller økonomi. Debattene om plassering har vært krevende, og både fagfolk og politikere klager over hvor vanskelig det er å få innsyn i og innflytelse på planene.

Nye sykehus planlegges og er i oppstartfase, i hele Norge. Kritikerne er bekymret for at de valgte løsningene vil gi dårligere tilbud til pasientene, at tomtene ikke vil romme store nok bygg, og at økonomien ikke vil strekke til.

I Helse Sør-Øst er det nylig bygd sykehus, Drammen står i oppstartfase og i langtidsplanen kommer det flere sykehus.

I Osloregionen er behovet for nye sykehusbygg påtrengende. Her står Helse Sør-Øst foran de største utbyggingsprosjektene i fastlands-Norge noensinne. Oslo universitetssykehus har byggeplaner for nærmere 50 milliarder frem mot 2028 med nybygg på Gaustad og Sinsen. Ullevål sykehus skal legges ned. Vil akuttberedskapen i regionen svekkes? Er det beste løsning for pasientene som planlegges? Er det beste samfunnsløsning som planlegges?

Vi inviterer til en bred debatt om faglig forsvarlighet, kapasitet i forhold til befolkningsutvikling og finansiering med planene til Oslo Universitetssykehus som case.

Se mer informasjon, kart og så videre her;
arendalsuka.no