Bli med på fakkeltog 12. februar

Tidspunkt er kl. 17.00. Toget går fra Jernbanetorget til Stortinget. Bakgrunnen for fakkeltoget er at vi ønsker en utredning for å utvikle Ullevål sykehus, stoppe Gaustad-utbyggingen og bygge ut Aker sykehus for Groruddalen.
Bilde av fakler i mørket
Møt opp på Jernbanetorget kl. 16.45 12. februar. Foto: Colourbox.com
Stortinget skal 7. mars behandle en sak om Oslo-sykehusene med krav om å prioritere arbeidet med nytt lokalsykehus for hele Groruddalen på Aker- en utredning av mulighetene for å utvikle Ullevål sykehus
Vi støtter disse kravene!

Det blir stor markering med appeller fra organisasjonene og stortingspolitikerne ved Stortinget. Redd Ullevål sykehus overleverer underskrifter til Helse- og Omsorgskomiteen. 

Oslos befolkning trenger nye, gode sykehus.

For ti år siden vedtok styret i Helse Sør-Øst å slå sammen sykehusene Ullevål,  Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker til ett helseforetak, Oslo universitetssykehus HF.

Senere la de ned Aker sykehus og kapasiteten både ved Ullevål og Akershus universitetssykehus ble sprengt. I dag har ikke Oslo-sykehusene plass til byens innbyggere.

Helse Sør-Østs utbyggingsplaner vil gjøre vondt verre

Deres plan er å legge ned Ullevål sykehus og flytte aktiviteten der til nye  sykehus ved Rikshospitalet på Gaustad og Aker. Ullevål-tomta skal selges. Planene er ubrukelige fordi:

 • Tomta ved Rikshospitalet på Gaustad er for liten! Grøntarealer og
  vernede områder går tapt. 76 meter høye blokker er langt over tillatt høyde i Oslo.
 • Et nytt Aker sykehus må gi plass for halve Ullevål. Dermed blir det
  fortsatt ikke plass til Groruddalens befolkning innen byens grenser. 

 • Dette 50 milliarders-prosjektet må betales ned med kutt i drift framover. Pasienter og ansatte vil rammes.

 • 50-100 000 liggedøgn planlegges overført fra sykehusene til
  Oslo kommune. Bydelene er på ingen måte klar for dette.

Fagmiljøene advarer:

 • Oppdelingen av akuttsykehuset på Ullevål vil svekke beredskapen i Norge og sette innbyggernes liv og helse i fare.
 • Det er risikabelt å planlegge med 10 000 fødsler i året på Aker mens barneavdeling og  nyfødtintensiv skal ligge på Gaustad.
 • Psykiatri og rus ligger an til å tape nok en gang trass i store behov og politiske løfter om å satse på disse pasientgruppene.
 • Sykehuskapasiteten vil ikke dekke behovet fremover.
Samfunnet kan ikke bruke 50 milliarder på en idé som ikke er tilstrekkelig utredet og som fagmiljøene, de ansatte og bydelene ikke ønsker. Liv og helse og store økonomiske verdier står på spill.
Stortinget må få i gang utredning av en alternativ løsning.

Samarbeid mellom følgende organisasjoner: 

LO Oslo, Oslo legeforening, Fagforbundet Oslo, Aker Sykehus Venner,  Redd Ullevål Sykehus, Helsetjenesteaksjonen, Psykologforeningen OUS, Den norske jordmorforening, Folkebevegelsen for lokalsykehusene, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Akershus, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Oslo.