Midlertidig avtale om fastlegenes deltakelse i vaksinasjon mot korona og endring av honorarmodell på legevakten

Oslo kommune og Legeforeningen har blitt enige om midlertidige avtaler for fastlegene i kommunen som følge av koronapandemien.
Ikon for nyhetsbrev for Oslo legeforening

Avtalene gjelder:

  1. Fastlegenes arbeid med koronavaksinering på fastlegekontorene
  2. Midlertidig endringer i honorarmodellen for de næringsdrivende fastlegene på Legevakt Aker
    Avtalen gjelder fra 12.04.2021 til og med 15.07.2021.

Fastlegenes arbeid med vaksinering mot korona

Fastlegers plikt til å delta i vaksineringen – vilkårene er regulert i forskrift.
Fastlegens plikt til å delta i vaksineringen er regulert i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram § 6a, og omfatter å:

  • identifisere personer på egen liste som skal tilbys vaksine
  • tilby og gjennomføre vaksinasjon av listeinnbyggere på legekontoret
  • å samarbeide med kvalifisert personell i hjemmetjenesten om vaksinering av egne listeinnbyggere

De nærmere vilkårene for plikten, honorering og oppgjør for arbeidet er regulert i §§ 6a, 6b og 6c. Kommunen skal legge til rette for at fastlegen skal kunne oppfylle sine øvrige plikter.

Midlertidig avtale om vilkår for fastlegenes vaksinering av innbyggere på fastlegekontoret

Oslo kommune og Legeforeningen har blitt enige om en avtale som regulerer vilkårene for fastlegene der partene lokalt har blitt enige om at fastlegen skal delta i vaksineringen mot korona på eget legekontor.

Avtalen gjelder

Avtalen gjelder der fastlegene skal vaksinere egne listeinnbyggere, og evt etter avtale med kommunen andre enn egne listeinnbyggere, på legekontor - i og utenfor ordinær åpningstid.

Avtalen forutsetter at fastlegene selv står for etablering av system for innkalling, timebestilling og annen kontakt med aktuelle innbyggere.

Honorar for vaksineringen:

For utførelse av vaksinering kan fastlegen benytte takst 61a og 61b (kveldstakst). Dette gjelder også for vaksinering av pasienter som ikke er fastlegens listeinnbyggere.
Takstbruken er avklart med Helse- og omsorgsdepartementet og Helfo.

Honorar for innkalling, timebestilling og annen kontakt med innbyggerne

For arbeid med innkalling av pasienter, timebestilling og annen kontakt med innbyggerne til koronavaksinering kan fastlegene benytte takst 62 (375 kroner) for hver 12. innkalte pasient. Det er tatt utgangspunkt i at arbeidet utføres av helsesekretær og at det vil medgå om lag 3 minutter per pasient i gjennomsnitt, dermed tilsvarer satsen kr 625 pr time.
Regningskortet skal ha merknad «innkalling av 12 pasienter til koronavaksinering». Honoraret kan kun kreves for første innkalling til vaksineringen.

Midlertidig endring av honorarmodell for innevakt på ettermiddag og helg på legevakten på Aker

Som følge av koronapandemien har inntjeningsgrunnlaget for legene på Aker legevakt på ettermiddag/helg blitt betydelig redusert.
Oslo kommune og Legeforeningen har derfor blitt enige om å midlertidig endre honorarmodellen til fast timesats for de næringsdrivende fastlegene som deltar på stasjonær legevakt på legevakt Aker fra kl. 16 til 23 på hverdager og kl. 8-23 i helg/helgedager.

Endringen gjelder ikke for sykebesøk/kjørevakt, og heller ikke for LIS 1, samt for bakvakt som ikke blir kalt inn til arbeid.
Endringen gjelder fra 12.04.2021 til 15.07.2021.

Honorarsatser for ettermiddag og helgevakter fra 12.04.21 – 15.07.2021

Fast timehonorar for legene på innevakt fra kl. 16 til kl. 23 på hverdager og kl. 8-23 i helgen:

  • kr 1174 per time for ikke-spesialist
  • kr 1342 per time for spesialist i allmennmedisin