Oslo legeforening

Lokalforening

2022

Sommerhilsen til medlemmer av Oslo legeforening

Da er sommeren her – og forhåpentligvis blir det gode ferier med avkobling for alle.
Kristin Hovland, leder
6. juli 2022
Blomster. Oslo legeforening.

Det er mye som skjer innen alle områder av helsetjenestene i Oslo. Jeg setter stor pris på engasjementet hos både medlemmer og tillitsvalgte for å sikre gode helsetjenester for befolkningen. Her er bare noen eksempler på hva vi følger opp fra siste halvår: 

Reguleringsplanene for Oslo universitetssykehus ble lagt under statlig regulering i vår, og nå er det høringsfrist 8. juli for reviderte planer. Legeforeningen og organisasjonene ved OUS har sendt inn høringssvar, og det blir også sendt svar fra Oslo legeforening i disse dager. Det er mulig å sende inn høringssvar som privatperson også. 

Alle sykehusene har sendt inn sine utviklingsplaner til Helse Sør-Øst, og nå ligger den regionale utviklingsplanen ute på høring, med frist etter sommeren. 

I Oslo ser vi den nye storbylegevakten på Aker begynner å bli ferdig utomhus. Det medfører naturlig nok endringer av tilbudet i sentrum. Her er Oslo legeforening med i dialogen om hvordan fremtidig tilbud bør være. 

Bydelsoverlegenes rolle ble tydeliggjort under pandemien, og det var bra å få med seg en resolusjon fra Landsstyremøte om at: Kommuneoverlegenes rolle må tydeliggjøres i fremtidens helsetjeneste. 

Har du selv lyst til, eller kjenner en kollega som egner seg - så kommer her en ekstra oppfordring: 

Send inn forslag til medlemmer til Legeforenings utvalg for menneskerettigheter før 1. august! 

Legeforeningen opprettet menneskerettighetsutvalget 2020. Utvalget består av leder og 5 medlemmer. I tillegg oppnevnes 3 varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Varamedlemmer innkalles ved varig fravær. Utvalget er rådgivende for sentralstyret. Medlemmene i utvalget ble utnevnt av sentralstyret for en periode på to år fra og med 1.9.2020. Utvalget skal nå reoppnevnes.

Vi ber nå om forslag på inntil 2 personer, en kvinne og en mann, som medlem av utvalget. Det er en fordel om de foreslåtte personene har erfaring eller spesiell interesse for området. Utdyp gjerne kort om bakgrunnen til kandidatene. Da utvalget har relativt få medlemmer, er det viktig at de foreslåtte kandidatene har mulighet til å prioritere aktiv deltakelse i utvalgets møter. Det legges opp til to fysiske møter i semesteret og videomøter ca. én gang per måned eller etter behov. Ett av møtene kan holdes som arbeidsmøte fra lunsj til lunsj med overnatting.

I tillegg til forslag fra foreningsleddene, besluttet landsstyret at individuelle medlemmer i Legeforeningen skal kunne melde sin interesse for deltakelse i utvalget.

Medlemmer som vil melde sin interesse for deltakelse i utvalget bes kontakte saksbehandler Axel Rød i Legeforeningen på mail Axel.Rod@legeforeningen.no innen 01.08.2022.

Utvalget har de siste to årene, under pandemien, brukt hovedsakelig brev og avisinnlegg som arbeidsverktøy. Tema har vært papirløses tilgang på helsetjenester, Moria-leiren i Hellas, barn av norske fremmedkrigere i Syria, støtte til leger som forfølges av myndigheter med videre. Målgrupper for utvalgets brev og avistekster har vært alt fra utenlandske myndigheter til norske politikere og opinion. Utvalget har også deltatt i høringer i stortinget på vegne av presidenten.

Mandat

Utvalget skal arbeide med menneskerettigheter, særlig knyttet til helse og legevirksomhet.

Målsettingen er å:

 • forebygge og følge opp menneskerettighetsbrudd
 • øke forståelsen for sammenhengen mellom helse og menneskerettigheter

Spesielle målgrupper er

 • leger og annet medisinsk personell som hindres i å utøve sin virksomhet eller som trakasseres/forfølges på grunn av sitt engasjement for menneskerettigheter
 • leger og annet medisinsk personell som medvirker til eller samarbeider med personer, organisasjoner eller regimer som krenker menneskerettighetene

Utvalget skal blant annet

 • formidle informasjon til leger, annet helsefaglig personell og allmennheten om forholdet mellom menneskerettigheter og medisinsk virksomhet
 • fremme forståelse for alles rett til grunnleggende helsetjeneste, med spesiell vekt på sårbare grupper
 • initiere saker til sentralstyret
 • gi uttalelser til saker forelagt av Den norske legeforening
 • gjennom Legeforeningen bidra overfor norske myndigheter i saker som gjelder menneskerettigheter
 • gi aktiv støtte til leger og annet helsefaglig personell som utsettes for menneskerettighetsbrudd eller som hindres i å utøve sin profesjonelle virksomhet. Slik støtte kan gis i form av uttalelser og/eller oppsøkende virksomhet til de steder hvor slike krenkelser foregår
 • påpeke og forhindre medvirkning i tortur eller andre menneskerettighetsbrudd utført av leger eller annet medisinsk personell
 • samarbeide med tilsvarende organisasjoner i Norge, og delta i relevante fora

God sommer!

Med vennlig hilsen

Oslo legeforening

Kristin Hovland, leder