Vedtekter

Nye vedtekter for Oslo legeforening ble vedtatt av årsmøtet 2007.
Endringene er gjort ut fra Dnlfs utsendte mal for vedtekter i lokalforeninger av
14.9.2006, slik at disse ble tilpasset Legeforeningens nye lover.
Revidert og vedtatt av årsmøtet 27. august 2008. § 7 er redaksjonelt endret etter
vedtak i Oslo legeforenings styre 27. april 2009.
Sist revidert og vedtatt av årsmøtet 29. august 2023.

§ 1 Navn
Foreningens navn er Oslo legeforening.

§ 2 Forhold til Den norske legeforening (Legeforeningen)
Foreningen er som lokalavdeling en avdeling i Legeforeningen og omfattet av foreningens
lover. Vedtektene gjelder i tillegg til Legeforeningens lover.

§ 3 Formål
I tillegg til formålsbestemmelsene i Legeforeningens lover § 1-2 har foreningen følgende formål:
Oslo legeforening skal fremme Legeforeningens formål i Oslo ved å ivareta fellesskapet blant legene og virke for deres felles interesser ved blant annet å:

  1. engasjere seg i lokal helsepolitikk i området og i helseregionen og arbeide for hensiktsmessig organisering av den samlede helsetjeneste
  2. ha overordnet ansvar for at det lokale arbeidet med inntekts- og arbeidsvilkår blir tilfredsstillende ivaretatt i samarbeid med yrkesforeningene. Oslo legeforening skal gi praktisk bistand til yrkesforeningene ved valg av tillitsvalgte og ved opplæring, samt dekke utgifter som tillitsvalgte har ved utøvelse av funksjonen. Avsetning til dette punkt skal fremgå av budsjettet
  3. ha omsorg for og yte hjelp til enkeltmedlemmer gjennom blant annet å sørge for organisering av kollegastøtte og drift av helsetiltak for leger
  4. drive relevante kurs og annen utdanningsvirksomhet
  5. fremme kollegialitet og fellesskap mellom medlemmer, herunder pensjonistmedlemmer, i området ved møter eller andre tiltak for faglig og sosialt samvær
  6. kunne løse lokale tvister mellom medlemmer og motparter og mellom medlemmer

§ 4 Medlemskap

Medlemmer i Den norske legeforening med arbeidssted i Oslo er medlemmer i Oslo legeforening. Hvis arbeidsstedet er utenfor Oslo, kan medlemmet søke sentralstyret om medlemskap i Oslo legeforening når søkerens yrkesinteresser er knyttet til Oslo.
Eventuell endring av opptaksområde eller sammenslåing med annen lokalavdeling skal vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall. Sentralstyret fastsetter regler for hvorledes det skal
forholdes med foreningenes aktiva.

§ 5 Æresmedlemmer

Til æresmedlem kan årsmøtet velge enhver som årsmøtet vil hedre i særlig grad.

§ 6 Foreningens organer

Foreningens organer er
- årsmøtet
- styret
- kurskomité
- valgkomité

§ 7 Årsmøtet

Årsmøtet er avdelingens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Media har adgang unntatt i særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme. 

Årsmøtet skal behandle:
- styrets beretning
- revidert regnskap
- budsjett
- vedtektsendringer
- valg av

a. styre
b. landsstyrerepresentanter
c. kurskomité
d. valgkomité

- tildeling av signatur til leder, jf Enhetsregisterloven § 8.
- eventuelt valg av andre årsmøteoppnevnte utvalg
- andre saker som etter vedtektene skal behandles av årsmøtet

Årsmøtet fastsetter honorar til:

- leder
- nestleder
- styre
- leder av kurskomité
- møtegodtgjørelser og kompensasjon for tapt inntekt

Forslag som skal behandles, må være styret i hende seneste åtte uker før møtet.

Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene senest to uker før møtet.

Årsmøtet holdes innen utgangen av august.

Årsmøtet ledes av leder eller av valgt dirigent.

Vedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmene. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Ved stemmelikhet avgjør leders dobbeltstemme.
Valg skal skje i henhold til Legeforeningens lover § 3-3-3 og § 3-4-2.

Bestemmelser i forretningsorden for Legeforeningens landsstyremøter gis anvendelse så langt
de passer. Det utarbeides protokoll fra årsmøtet.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 14 dagers frist. Slikt møte skal også avholdes dersom minst 1/5 av medlemmene krever dette. Bestemmelsene i § 7 gjelder så langt det passer. Saker som skal behandles, skal framgå av innkallingen.

§ 9 Styret

Styret består i henhold til Legeforeningens lover § 3-4-2 av leder og to styremedlemmer valgt av årsmøtet og styremedlemmer valgt av yrkesforeningene og Nmf. Det velges fire varamedlemmer i rangert rekkefølge for årsmøtevalgte styremedlemmer og personlige varamedlemmer for styremedlemmene valgt av yrkesforeningene og Nmf.

Styrets funksjonstid er to år fra 1. september i oddetallsår.
Styret innkalles av leder eller hvis minst fire av styremedlemmene krever det.

Styret er beslutningsdyktig hvis minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

§ 10 Valgkomité

Valgkomiteen består av leder og to medlemmer. Valgkomiteen velges av årsmøtet for kommende styres funksjonsperiode. Valg av valgkomiteens medlemmer skjer ved simpelt flertall.

Dersom et medlem i valgkomiteen slutter i perioden, kan styret oppnevne et nytt medlem. Valgkomiteen forbereder valg av styremedlemmer med varamedlemmer, kurskomité og redaktør samt medlemmer til andre årsmøteopprettede utvalg.  Valgkomiteens innstilling skal fremlegges for årsmøtet.

§ 11 Vedtektsendringer

Forslag til endringer i vedtektene må være innsendt til styret minst åtte uker før årsmøtet og utsendt til medlemmene minst 14 dager før møtet.