Oslo-legen 2012 – Tina Gaarder og Pål Aksel Næss

Utmerkelsen går til 2 kirurger for deres bidrag for norsk traumatologi gjennom årene og spesielt deres innsats for ofrene etter 22. juli.
Bilde av kirurgene Gaarder og Næss.
Oslo-legene 2012 - Tina Gaarder og Pål Aksel Næss. Foto: Oslo legeforening.

Begge jobber på traumeenheten på Oslo universitetssykehus, Ullevål og har i lang tid vært ildsjeler i norsk traumatologi og bygget opp en unik nasjonal og internasjonal kompetanse i dette feltet. De har vært tydelige talspersoner for faget og fagmiljøene som har vært under press i de siste årenes omstillinger som truet med å fragmentere samhandlingen av hardt skadde. De har dermed bidratt til å beholde kompetansen samlet. Dette har vi sett og fulgt i media, spesielt etter 22. juli 2011. Traumeoverlegene Tina Gaarder og Pål Aksel Næss jobbet nesten døgnet rundt i flere dager etter at katastrofealarmen gikk. De tok styringen fra første minutt og ledet hele prosessen både med mottak og behandling av terrorofrene. Pål Aksel ble satt til å lede mottaket med sorteringen av pasienter og kontakten med skadestedet og mediene, mens Tina veiledet og deltok på skadestua og i operasjonssalene. De hadde allerede etter kort tid samlet et team med 20 kirurger som bidro til å ta i mot og behandle et stort antall av ofrene. Den samlede innsatsen etter 22. juli vakte stor oppmerksomhet også i internasjonale medier og flere sykehus ville lære av deres erfaringer.

Oslo legeforening vil samtidig peke på at god traumebehandling er teamarbeid der alle har en viktig rolle. Disse to kollegene står derfor også som representanter for dette.

Tina Gaarder, f. 1964, cand. med 1990 Oslo, spesialist i generell kirurgi og gastrokirurgi 2001, dr med i 2007, disputerte på effekt av trauma organisering. Hun var med å opprette den nye Traumaenheten på Ullevål i 2005 og siden har vært ansvarlig seksjonsoverlege der som endret navn til avdeling for traumatologi i 2010. Hun fikk interesse av trauma allerede i 1996, stimulert av Johan Pillgram-Larsen og siden har hun jobbet på Ullevål. Hun har hatt forskerstilling i trauma ved siden av som overlege i gastrokirurgi og hatt videre traumautdanning med opphold i USA og Sør- Afrika. Hennes hovedfokus er pågående klinisk oppfølgning, kvalitetssikringsarbeid, forskning og utdanning innen traumatologien overfor alle involverte personellgrupper. Hun har bidratt for å sikre kontinuitet av tverrfaglig oppfølgningen av alvorlig skadede pasienter, samt bidratt til regional organisering og fagutvikling i nasjonale sammenheng. Hun har også bidratt til at avdelingen i senere tid utviklet et stort internasjonalt nettverk og engasjement i flere organisasjoner.

Pål Aksel Næss f. 1958, cand. med 1983 Oslo, spesialist i generell kirurgi og barnekirurgi, dr med i 1993, jobbet på Ullevål siden 1989. I de senere år har han vesentlig arbeidet med traumekirurgiske problemstillinger som kliniker, systemutvikler, underviser og forsker nasjonalt og internasjonalt.