Førerkortforskrift fra 1.oktober 2016 - Endringer om Opioider

Ny informasjon fra Helsedirektoratet:
Etter innspill fra fagmiljøer som arbeider med smertebehandling, har vi funnet det viktig og riktig å endre ordlyden for praktisk oppfølging ved bruk av opioider i kronisk smertebehandling, § 36 punkt 5 i Vedlegg 1. Det betyr at teksten i Førerkortveilederen ikke er i samsvar med den opplæringen som har blitt gitt på kurs for leger om nye helsekrav.
COLOURBOX10359977
  •  Med kronisk smertebehandling menes smertebehandling som går ut over to uker. Typisk vil det være smertebehandling som går over uker, måneder og år ofte i regi av en smerteklinikk.
  • Med langtidsvirkende legemidler ved opioidbruk menes at vedkommende har en jevn serumkonsentrasjon gjennom døgnet.

Behandlingen med opioider bør være instituert av relevant spesialist eller ved smerteklinikk. Behandlingsdosen skal være vurdert i forhold til trafikksikkerheten. Denne vurderingen skal journalføres. Det er vanlig å regne at etter to uker på fast dose som ikke overstiger 300 mg orale morfinekvivalenter, er trafikksikkerheten ikke påvirket i uforsvarlig grad.

Trafikksikkerheten er lite påvirket ved jevn dosering 3-4 ganger av kortidsvirkende opioider gjennom døgnet. Derved får også legemidler benevnt som korttidsvirkende i prinsippet en langtidsvirkende effekt. Denne vurderingen gjelder mest typisk behandling over tid med tramadol og kombinasjonspreparater med kodein og paracetamol. Det er for disse legemidlene et krav at doseringen gir jevn virkning på døgnbasis og dermed kan fylle betingelsen om langtidsvirkende. Ekvianalgetisk dose for 100 mg kodein tilsvarer 15 mg morfin ved tablettform. Dersom opioid brukes ut over to uker bare som kveldsdose, vil det fortsatt være krav om 8 timer etter inntatt dose før kjøring igjen kan finne sted.

Der en pasient er innstilt på en fast dose opioid, behandlende lege har vurdert at kravene om trafikksikkerhet er oppfylt etter § 35, og det er behov for enkeltdose av benzodiazepin, benzodiazepinlignende sovemiddel eller antihistamin som sovemiddel, skal maksimal dose av disse midlene ikke overstige 50 % av maksimaldose angitt i § 36. Slik enkeltdose skal inntas minst 8 timer før kjøring.

IS-2014 Nasjonal faglig veileder for bruk av opioider

IS.2077 Nasjonal faglig veileder for rekvirering av vanedannende legemidler

 Veilederen: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen