KUPP - Tilbud om kunskapsbaserte oppdateringsvisitter til Fastlegene i Østfold

RELIS Sør-Øst og seksjon for klinisk farmakologi ved Oslo universitetssykehus, skal høsten 2016 tilby kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter (KUPP) til fastlegene i alle kommunene i Østfold.
TEMA: Antibiotika
thumb_COLOURBOX15321086

Tilbudet om oppdateringsvisitter i høst, er en videreføring av et pilotprosjekt som ble startet opp ved St. Olavs hospital og gjennomføres med støtte fra Helsedirektoratet. Metoden er utviklet ved Harvard-universitetet i Boston og i utstrakt bruk i USA, Australia og Canada. Kunnskapsgrunnlaget er tilpasset norske forhold, men i alle land foregår besøkene som et 20-minutters en-til-en møte mellom en allmennpraktiker og en klinisk fasilitator (lege eller farmasøyt) i kontortiden. Fasilitatoren har med en brosjyre som gjennomgås og det er rom for diskusjon om de enkelte punktene. Man skal ikke «kikkes i kortene» på noen måte.

Høstens tema er bruk av antibiotika. I Helse Midt-Norge har allerede 455 fastleger takket ja til besøk, og kampanjen har blitt godt mottatt:

  • 336 fastleger har levert evaluering på Questback-skjema, noe som gir en svarprosent på 73,9
  • Det store flertallet av fastlegene (96 %) mente det var satt av passe tid til oppdateringsvisitten (20 minutter)
  • 94 % mente de fikk svar på det de lurte på om emnet og 100 % mente temaet var relevant
  • 67 % svarte at oppdateringsvisitten til en viss grad eller i stor grad vil føre til endring i deres forskrivning av antibiotika
  • 99 % mente at riktig valg av antibiotika kan være med på å redusere antibiotikaresistens
  • 97 % vurderte kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter som en godt egnet metode for faglig oppdatering
  • 98,5 % sa at de ville si ja til tilbud om kunnskapsbasert oppdateringsvisitt innen et annet terapiområde.

 

For mer informasjon om KUPP, vises det til denne artikkelen fra Utposten: Dyrkorn R, Langaas HC. Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter – KUPP. Et nytt tilbud om faglig oppdatering til fastlegene. Utposten 2015; 44 (6): 40-1.