Arbeidsprogram Østfold Legeforening

Her er arbeidsprogrammet for Østfold legeforening de to neste årene
  1. Østfold legeforening skal arbeide for å sikre god faglig standard i helsetjenesten og i legers yrkesutøvelse
  2. Østfold legeforening skal gjennom kurskomiteen og i samarbeid med andre instanser arrangere faglige kurs
  3. Østfold legeforening skal bidre til at Østfolds kommuner administrerer fastlegeordningen på en måte som ivaretar både befolkningens og legenes interesser ved å gi informasjon / rådgivning og støtte til tillitsvalgte og medlemmer i kommunene
  4. Østfold legeforening skal arbeide for å ha gode internettsider med informasjon som er nyttig for medlemmene og samarbeidspartnerne våre
  5. Østfold legeforening skal bedre kompetanse blant de tillitsvalgte
  6. Østfold legeforening skal bidre til at konflikter mellom leger og arbeidsgivere, mellom leger og tilsynsmyndighet løses. Østfold legeforening skal gjennom sitt støtteapparat bistå enkeltleger som opplever vansker og kriser med relasjon til yrkesutøvelsen
  7. Østfold legeforening skal bidre til gode lønns- og arbeidsforhold for leger i sykehus, leger som bidrar i offentlig administrasjon og bedriftshelsetjeneste. Foreningen skal bidra til å lette tillitsvalgtes oppgaver i denne sammenheng.
  8. Østfold legeforening skal arbeide for at leger som utøver sitt yrke som selvstendig næringsdrivende skal ha gode økonomiske betingelser og gode rammebetingelser for sitt arbeid.
kalnessykehuset