Østfold legeforening

Lokalforening

Om oss

Vedtekter for ØLF

Vedtekter for Østfold legeforening - vedtatt på årsmøte 25. april 2015.
22. mai 2015

§ 1 Navn
Foreningens navn er Østfold legeforening (ØLF).

§ 2 Forholdet til Den norske legeforening
Foreningen er som lokalforening en avdeling i Den norske legeforening og omfattet av foreningens lover. Vedtektene gjelder i tillegg til Dnlfs lover.

§ 3 Formål
I tillegg til formålsbestemmelsene i Dnlfs lover, 1-2 og § 3-4-3 er foreningens formål:

 • Å videreutvikle det lokale tillitsvalgtapparatet.

§ 4 Medlemskap
Foreningens medlemmer er medlemmer av Dnlf som blir tilmeldt foreningen eller som etter søknad til sentralstyret blir innvilget denne som lokalforening.

§ 5 Foreningens organer
Foreningens organer er:
Årsmøtet
Styret
Kurskomité
Valgkomité

§ 6 Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Media har adgang unntatt ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme.
Årsmøtet skal behandle:

 • Styrets beretning
 • Revidert regnskap
 • Budsjett
 • Vedtektsendringer
 • Valg av
  • Styre
  • Kurskomité
  • Valgkomité
  • Revisor
  • Landsstyrerepresentant(er), evt. fullmakt til styret å velge på første styremøte
  • Tildeling av signatur og prokura, jfr Enhetsregisterloven §8

Årsmøtet fastsetter eventuelle honorarer, møtegodtgjørelse og kompensasjon for tapt inntekt og andre saker som på forhånd blir tatt opp av styret og/eller medlemmene.

Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet til styret senest 8 uker før årsmøtet.

Årsmøtet kunngjøres for medlemmene senest 4 uker på forhånd.

Årsmøtet avholdes innen utgangen av august.

Årsmøtet ledes av foreningens leder/valgt dirigent.

Vedtaket i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbeltstemme.

Valg skal skje i henhold til Dnlfs lover § 3-3-3 og § 3-4-2.

Bestemmelsene i forretningsorden for Dnlfs landsstyremøter gis anvendelse så langt de passer.

Det utarbeides protokoll fra årsmøtet.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte/medlemsmøte
Ekstraordinært årsmøte/medlemsmøte kan innkalles av styret med minst 14 dagers frist. Slikt møte skal også avholdes dersom 1/5 av medlemmene krever det. Bestemmelsene i § 7 gjelder så langt de passer. Saker som skal behandles skal fremgå av innkallingen.

§ 8 Styret
Styret består i hht Dnlfs lover § 3-4-2 av:
1 leder, valgt av årsmøtet
2 medlemmer, valgt av årsmøtet
1 avdelingstillitsvalgt for Af, valgt av Afs medlemmer innenfor avdelingen
1 avdelingstillitsvalgt for Of, valgt av Ofs medlemmer innenfor avdelingen
1 avdelingstillitsvalgt for Namf, valgt av Namfs medlemmer innenfor avdelingen
1 avdelingstillitsvalgt for Ylf, valgt av Ylfs medlemmer innenfor avdelingen
1 avdelingstillitsvalgt for LSA, valgt av LSAs medlemmer innenfor avdelingen
1 avdelingstillitsvalgt for PSL, valgt av PSLs medlemmer innenfor avdelingen

Det skal videre være 2 varamedlemmer i rangert rekkefølge valgt av årsmøtet, samt et varamedlem for hver av yrkesforeningene Af, Of, Namf, Ylf, LSA og PSL valgt av den respektive yrkesforenings medlemmer.

Styrets funksjonsperiode er 2 år fra 1. september i oddetallsår.

Styret innkalles etter beslutning av leder eller hvis minst 2 styremedlemmer krever det.

Styret er beslutningsdyktig når 6 av styrets medlemmer er til stede. Leder har ved stemmelikhet dobbeltstemme.

Styrets varamedlemmer blir innkalt til alle styremøter og kan delta i styrets forhandlinger uten stemmerett, men med stemmerett når det respektive hovedmedlemmet ikke er tilstede.

§ 9 Valgkomiteen
Foreningen skal ha en valgkomité på 3 medlemmer som velges av årsmøtet. Valgkomiteen velger selv leder og har funksjonstid for en valgperiode.

Valgkomiteen forbereder valg av styremedlemmer m/varamedlemmer, kurskomité og eventuelle andre utvalg/komiteer som er lovfestet eller opprettet av årsmøtet. Valgkomiteens innstilling skal vedlegges innkallingen og fremlegges på årsmøtet.

§ 10 Vedtektsendringer
Forslag om endringer i vedtektene må være innsendt til styret senest 4 måneder før årsmøtet og utsendt til medlemmene minst 14 dager før møtet. Forslag til endring av vedtektene skal sendes medlemmene sammen med innkallingen til årsmøtet.

Til gyldig vedtak kreves 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede i årsmøtet.