Endringer i utbetaling av praksiskompensasjon fra Legeforeningen

Informasjonen nedenfor gjelder utbetaling av praksiskompensasjon fra Legeforeningen, og ikke praksiskompensasjon man får fra arbeid for kommunen.

Skattedirektoratet har i brev av 27. august 2015 uttalt at praksiskompensasjon er en godtgjørelse til legen personlig for utførelse av arbeid, og at praksiskompensasjonen derfor inngår i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift. Legeforeningen er ikke enig i denne forståelsen av praksiskompensasjon, og vurderer nå hvordan dette eventuelt skal prøves. Inntil vi eventuelt får en rettslig avklaring må næringsdrivende leger som har krav på praksiskompensasjon, sende inn kravet på reiseregningsskjema. Dette gjelder fra 1. januar 2016. Praksiskompensasjonen vil bli utbetalt til den enkelte som et personlig honorar, og oppdragsgiver skal beregne og innbetale arbeidsgiveravgift av honoraret.

Bakgrunnen for saken er at Legeforeningens revisor reiste spørsmål om praksiskompensasjon var mva-pliktig. Det ble derfor rettet en henvendelse til skatt øst for å få avklart spørsmålet. Skatt øst slo fast i sitt første brev at praksiskompensasjon er mva-pliktig omsetning. Legeforeningen mener Skatt Øst la feil faktum til grunn og ba om en ny vurdering. Skatt Øst endret sin konklusjon og mente nå at praksiskompensasjonen ikke er mva-pliktig men i stedet skal inngå i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift. Legeforeningen er heller ikke enig i denne vurderingen, men Skattedirektoratet har som det fremgår over, konkludert med at det må betales arbeidsgiveravgift på praksiskompensasjonen. Legeforeningen mener at Skattedirektoratet tar feil når det uttales at praksiskompensasjon er en godtgjørelse til legen personlig for utførelse av arbeid. Vi vurderer nå videre oppfølging av saken, men inntil dette er endelig avklart må vi innrette oss etter avgiftsmyndighetenes vurdering.

Praktiske spørsmål kan rettes til: Martina Hannås på telefon 23 10 92 08 eller på e-post martina.hannas@legeforeningen.no

Denne endringen vil også gjelde for praksiskompensasjon fra Rogaland legeforening. Man må kreve kompensasjon på reiseregning. Det vil bli trukket skatt. Vanligvis 50% om man ikke dokumenterer annen skatteprosent.