Støtteerklæring fra LO

Styret LO i Stavanger og omegn støtter de streikende legenes kamp for kollektivt avtalte arbeidstidsordninger.

Støtte til de streikende legenes kamp for kollektivt avtalte arbeidstidsordninger.

LO i Stavanger og Omegn anser bruddet mellom Akademikerne og Spekter som en kamp om hvor grensen for arbeidervernet skal gå. Vi støtter Legeforeningens kamp for kollektivt avtalte arbeidstidsordninger og et forsvarlig arbeidsmiljø.

Spekters ønske om individuelle arbeidsplaner er helt uakseptabelt og vil redusere arbeidstaker-rettighetene, kollektiv innflytelse over arbeidstid og arbeidsmiljø vesentlig og styrke virksom-hetsledelsen. Arbeidstakere organiserer seg for å ha kollektiv innflytelse på sine arbeidsforhold og er helt grunnleggende for det generelt gode arbeidsmiljøet vi har i Norge og som vi alle kjemper for å ta vare på og utvikle videre.

Spekters ønske om individuelle avtaler vil styrke arbeidskjøperne på bekostning av arbeids-takerne, deres tillitsvalgte og organisasjoner. Det vil være en trussel mot sunne og helse-forsvarlige arbeidsforhold. Vi anser det som sannsynlig at det vil komme flere slike utspill fra arbeidskjøpersiden om Spekter skulle lykkes med sitt framstøt. Legeforeningens kamp er derfor også vår kamp.

LO i Stavanger og Omegn organiserer alle fagforeninger innen LO i kommunene Stavanger, Sola, Randaberg, Strand, Hjelmeland, Rennesøy, Finnøy, Kvitsøy og Forsand. Både som arbeidstakere og potensielle pasienter ser vi det som svært viktig at Legeforeningen vinner frami sin kamp mot individuelle arbeidstidsavtaler. Arbeidsmedisinsk forskning viser at uforsvarlige turnuser innebærer økt helserisiko for de ansatte, økt risiko for uønskede hendelser og som igjen fører til dårligere pasientsikkerhet.

Med kameratslig hilsen

Styret i LO i Stavanger og omegn