Primærmedisinsk Forskningsfond - Rogaland

Rogaland legeforening vedtok på sitt årsmøte 9.juni 2017 å opprette Primærmedisinsk forskningsfond. Fondet kapitaliseres med kr 1.mill og vil tilføres ytterligere midler fra foreningens overskudd de kommende årene.

Fondet har som formål å bidra til videreutvikling og vedlikehold av et allmennmedisinsk og samfunnsmedisinsk forskningsmiljø i Rogaland Det er miljøer under oppbygging både i sør- (Allforsk) og nordfylket (Primforsk).

Fondet representerer en viktig finansieringskilde for oppbyggingen av et sterkt og viktig forskningsmiljø med utgangspunkt i primærhelsetjenesten og i grenseflaten mot spesialisthelsetjenesten. I samarbeid med kommuner, spesialisthelsetjenesten og Universitet i Stavanger vil man sikre nærhet mellom praksisfeltet og forskningen.

Et sterkt primærmedisinsk forskningsmiljø vil bli en viktig faktor for å kunne møte utfordringer kommunehelsetjenesten står overfor med økende antall eldre og stadig fokus på oppgaveoverføring til primærhelsetjenesten. Vi trenger mer kunnskap om den kommunale helsetjenesten og hva som virker og ikke.

Et styrket allmenn- og samfunnsmedisinsk forskningsmiljø vil også være en nøkkelfaktor for å stå rustet med lærekrefter til et medisinsk masterstudium som forutsettes å få et mye sterkere fokus på primærmedisin enn de tradisjonelle lærestedene.

Et sterkt og velorganisert forskningsmiljø vil bli en viktig støttespiller for miljøer som ønsker å videreutvikle dagens tjenester. Det vil bidra til retning og fokus slik at innovasjonsutviklingen forankres i dokumentert behov og effekt.

En samlet legestand i Rogaland har med dette sendt et tydelig signal til våre politikere om at det er på tide å satse på primærmedisinsk forskning. Vi oppfordrer næringslivet og kommunene om å gå sammen og bidra til i denne strategiske satsingen.


Kontaktinformasjon til de aktuelle involverte aktører:

Leder Rogaland legeforening:
Peter Christersson        peter.christersson@gmail.com
Spesialist i allmennmedisin
Fastlege Stavanger Medisinske senter

Allmennlegeforeningen Rogaland
Åsmund Heggheim                         asmundheggheim@gmail.com               
Spesialist i allmennmedisin
Fastlege Sandtangen legesenter

Styret Primærmedisinsk Forskningsfond - Rogaland
Leder Anne Mathilde Hanstad            annmatha@online.no                        
Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin


Allforsk
Svein Reidar Kjosavik                         svein.reidar.kjosavik@sus.no            
Spesialist i allmennmedisin
Samhandlingslege og Postdoktor Stavanger Universitetssjukehus Førsteamanuensis II, Universitetet i Stavanger