Vedtakspost

Her finnes vedtak fattet i Rogaland legeforenings styre

Sak 60/09 Referat fra 17.09.09

Det ble vedtatt at møtereferatene, for framtiden, kan legges på hjemmesiden før det blir godkjent på neste styremøte, men skal først ha blitt sendt av leder til styremedlemmene på e-post. Hvis sekretær ikke har fått tilbakemelding fra styremedlemmene innen 3 dager, er det klart for nettet.

Sak 2/10 Referat fra 27.1.10

Hovedmålsettinger for perioden 2009-2011

Vedtak:
Styrets hovedmålsettinger for perioden anses som vedtatt.

Hovedmålsettinger for styret i Rogaland legeforening 2009-11
 

Våre innsatsområder, ut fra ”lokalforeningens formål og oppgaver” i legeforeningens lover.
Helsepolitikk

Vi vil sette fokus på god oppgavedeling i helsetjenesten, og bidra til gode omstillingsprosesser som berører legenes virkefelt. Vi vil bidra ved å

 • definere konkrete forebyggingsprosjekter som må etableres i kommunene
 • stimulere til god drift av lokale samarbeidsutvalg, (med spesielt fokus på kvalitet, samhandling og løsning av nye oppgaver)
 • avklare premissene for at allmennleger kan legge pasienter inn direkte i sykehjem
 • avklare hvordan sykehjemmene best kan styrkes med legekapasitet og - kompetanse slik at en større del av eldremedisinen kan foregå utenfor sykehus
 • understreke at praksiskonsulentordningen PKO er et sentralt verktøy i utvikling av bedre samhandling


Vi vil sette fokus på styrking og utvikling av allmennlegetjenesten. Vi vil bidra ved å

 • understøtte fastlegens rolle som den sentrale koordinatoren for pasientene
 • arbeide for gode oppstartsforhold for nye fastleger
 • stimulere til å få utvidet rammene for legenes virksomhet (muliggjøre forebyggingsprosjekter og åpning for større bruk av kompetent hjelpepersonell)
 • kreve en plan for legetjenesten i alle kommuner

Vi ønsker å stimulere leger til å søke lederstillinger i sykehus

Kontaktflaten mellom fastlegene og NAV må forbedres

Avtalespesialister utgjør en viktig og stor del av spesialisthelsetjenesten. Dette må synliggjøres.

Lønns og arbeidsvilkår

Sykehus

 • Vi vil ivareta at sentrale avtaler og anbefalinger følges. Disse skal være styrende og representere et minstemål i forhold til lokale avtaler.
 • Sykehusleger skal ha adekvat, prosentuell lønnsutvikling, på linje med sammenliknbare grupper i samfunnet. Kompetanse og ansvar skal honoreres.
 • Kjerneverdiene i sykehusmedisinen må bevares
  - god spesialistutdanning
  - høyt faglig nivå
  - solid faglig utvikling
  - godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold
 • Sykehusene må dyktiggjøre leger som ledere
 • Omgjøring av LIS - stillinger fra midlertidige til faste stillinger skal være påbegynt 

Kommunene

Lønn

 • Leger ansatt i kommunene skal minst ha samme lønnsnivå som snittlønn i sykehus - uavhengig av stillingsstørrelse
  Leger i kommunal deltidstilling skal nå kr 600.000 i årslønn. Det skal være en plan mht kompetanseutvikling og dekning av utgifter til dette.
  Fastleger som påtar seg større sykehjemsstillinger enn 20 % får forhøyet praksiskompensasjon
  Kontaktmøter mellom fastleger og NAV lokal avvikles på betalt dagtid, jfr takst 14.

Legevakt

 • Alle primærleger i Rogaland som ønsker det skal fremme krav overfor sin kommune om at 200 overtidstimer pr år er øvre grense. Passiv vakt omregnes etter 1:4.
 • Passivt vaktarbeid skal minimum lønnes tilsvarende 100 % overtid
 • Legevakt er arbeid, ikke hobby. Driftsmøter og samhandlingstrening med ambulansetjenesten skal honoreres
  Dagtid: som takst 14.
  Kveldstid: som halv takst 14
 • Belastningen med legevakt må ned. Vi skal utvikle forslag til skjermingstiltak for nattarbeid. Krav skal fremmes i lokale forhandlinger.
 • Leger skal slippe at egen bil brukes som kommunens vaktkjøretøy
   

Arbeidsvilkår

 • Kommunen skal sørge for tilgang til elektronisk journal i sykehjem fra sykehjemslegens kontor
   

Omsorg og hjelp til enkeltmedlemmer

Styret i Rogaland legeforening og støttelegeordningen skal være synlige instanser for omsorg og hjelp til enkeltmedlemmer. Vi vil jobbe for å bedre tilgjengeligheten, bla. gjennom medlemsbladet Syd-Vesten og nettsidene våre.

Kurs og møter

Vi vil arrangere årlige tillitsvalgtkurs for sykehuslegene i Rogaland.

Kollegialitet og fellesskap

Vi skal etablere og vedlikeholde arenaer der alle legene i og utenfor sykehus kan møtes – på begge sider av Boknafjorden.

 • Temamøter lagt til allmennlegenes kurs i Stavanger
 • Haugaland medisinske selskap
   

Sak 30/10 Referat fra 23.03.10

Helseforetak, avtalespesialister og andre tilbydere av ordinære helsetjenester kan tilbys annonsering i SydVesten. Rlf sender til vanlig ikke ut slik informasjon via tilgjengelige e-postlister.

Sak 04/14  Hovedmålsettinger 2013-2015

Styret definerte følgende målsettinger for styreperioden på et styreseminar fredag 17.januar:

Helsepolitisk målsetting

Rogaland legeforening vil jobbe for å understøtte Dnlf satsningsområder. Vi ønsker spesielt å ha fokus på samhandling med en god sammenhengende helsetjeneste og god kvalitetssikring. Ledelse må reflektere medisinskfaglige prioriteringer med pasienten i fokus.

Lønns- og arbeidsforhold:

Kommunsektoren:

Samhandling:

 • Alle kommuner i Rogaland skal regelmessig avholdes lokalt samarbeidsutvalg (LSU) og  Allmennlegeutvalg (ALU) med referat som er tilgjengelig på en nettside.
 • Rogaland legeforening skal ta initiativ til samhandlingsmøter med Helfo, KS og NAV.
 • Fastleger må sterkere grad involveres i kommunenes kvalitets- og utviklingsarbeid. Fastlegene oppfordres til å involvere seg i sterkere i denne typen arbeid. Kommunene oppfordres til å budsjettere med frikjøp av fastleger i forbindelse med dette. Bedre samhandling må bygges over tid med imøtekommende holdninger og forståelse fra begge parter.
   

Lønn:

 • Leger ansatt i kommunene skal ha tilsvarende lønnsnivå som sykehusleger.
 • Fastleger med bistillinger i kommunen må få praksiskompensasjon som gir reell utgiftsdekning.
 • Alle kommuner skal ha en egen prisliste for tjenester som fastlegene utfører for kommunen da disse ikke inndekkes via normaltariffen.
 • Kontaktmøter mellom fastleger og NAV lokal avvikles på betalt dagtid, jfr takst 14/14d.
 • Samarbeidsmøter mellom fastleger og kommunen skal kompenseres svarende til takst 14/14 d på dagtid og tilsvarende 0,5x disse takstene om møtene avholdes på kveldstid.

Legevakt:

 • Driftsmøter og samhandlingstrening med ambulansetjenesten er arbeid og skal honoreres
  Dagtid: som takst 14/14d.   
  Kveldstid: minst tilsvarende 100 % overtid ift lønn i kommunal bistilling, alternativt 0,5*14/14d i normaltariffen.
 • RLF vil jobbe for lokalt tilpassede løsninger som undersøtter stabil legevakt med god kvalitet og trygge rammer for legene. Krav skal fremmes i lokale forhandlinger. Leger skal ikke dra på utrykning/ hjemmebesøk alene. Legevakts- utrykningskjøretøy skal være uniformert og fører må ha helsefaglig bakgrunn. Det skal være betalte driftsmøter og fagråd i alle kommuner i Rogaland innen 2015.

 Sykehjem:

 • Sykehjemsleger skal ha journalverktøy med en akseptabel standard. Et minstemål for funksjoner er søkbare kronologiske journalnotater, oversiktsbilde, labsvar integrert i journalen, elektronisk samhandling og eResept.
 • Sykehjemsleger skal et godt faglig og sosialt miljø for erfaringsoverføring mellom leger på ulike sykehjem.
   

Sykehus:

 • Vi vil ivareta at sentrale avtaler og anbefalinger følges. Disse skal være styrende og representere et minstemål i forhold til lokale avtaler.
 • Sykehusleger skal ha adekvat, prosentuell lønnsutvikling, på linje med sammenliknbare grupper i samfunnet. Kompetanse og ansvar skal honoreres.
 • LIS leger skal i størst mulig grad ha faste stillinger.
 • Ledelse. Vi vil jobbe for å stimulere leger til å ta lederstillinger. Vi vil jobbe for å styrke leger i lederrollen. Ledelse og beslutningsprosesser må forankres med utgangspunkt i medisinskfaglige behov og prioriteringer.

Avtalespesialister:

RLF vil jobbe for flere avtalepraksiser. Vi ønsker spesielt

 • Reumatologi
 • Nevrologi
 • Småkirurgi
 • Psykiatri
   

Forskning og kvalitet

Forskning:

Vi ønsker å stimulere til allmennmedisinsk forskning. Alle kommuner bør opprette et kvalitetsutvalg mellom fastleger og kommune etter modell fra Stavanger. Vi ønsker oss en formulering og knytte den opp mot forskningsprisen.

Undervisning
Et medisinsk fakultet i Stavanger vil få stor betydning for forskning og utvikling for Stavangerområdet. Rogaland legeforening ønsker derfor å støtte dette initiativet.