Rogaland legeforening

Lokalforening

Om oss

Målsettinger

Hovedmålsettinger for styret i Rogaland legeforening 2015-2017
27. november 2012

Det nye styret for perioden 2015-2017 har utarbeidet og fastlagt sine målsetninger for styreperioden en arbeidshelg i København november 2015. Styret ønsker å fokusere på de viktigste sakene, og legge energi i å nå klare mål.

Vi velger å legge fram hovedmålsettingene for inneværende periode, som grunnlag for en statusrapport i årsmøtet, med mulighet for innspill fra medlemmene:

Helsepolitisk målsetting

Rogaland legeforening vil jobbe for å understøtte Dnlf satsningsområder. Vi ønsker spesielt å ha fokus på samhandling med en god sammenhengende og sunt finansiert helsetjeneste og god kvalitetssikring. Ledelse må reflektere medisinskfaglige prioriteringer med pasienten i fokus.

Kommunesektoren:

Samhandling:

Alle kommuner i Rogaland skal regelmessig avholdes lokalt samarbeidsutvalg (LSU) og Allmennlegeutvalg (ALU) med referat som er tilgjengelig på en nettside.

Rogaland legeforening skal ta initiativ til samhandlingsmøter med Helfo og NAV.

Fastleger må i sterkere grad involveres i kommunenes kvalitets- og utviklingsarbeid. Fastlegene oppfordres til å involvere seg sterkere i denne typen arbeid. Kommunene oppfordres til å budsjettere med frikjøp av fastleger i forbindelse med dette. Bedre samhandling må bygges over tid med imøtekommende holdninger og forståelse fra begge parter.

Kommunene skal ha et samfunnsmedisinsk miljø som minst svarer til 50% stilling i de minste kommunene og forholdsmessig større i større kommuner.

Lønn
 

 • Leger ansatt i kommunene skal ha tilsvarende lønnsnivå som sykehusleger.
 • Fastleger med bistillinger i kommunen må få praksiskompensasjon som gir reell utgiftsdekning.
 • Alle kommuner skal ha en egen prisliste for tjenester som fastlegene utfører for kommunen da disse ikke inndekkes via normaltariffen.
 • Kontaktmøter mellom fastleger og NAV lokal avvikles på betalt dagtid, jfr takst 14/14d.
 • Samarbeidsmøter mellom fastleger og kommunen skal kompenseres svarende til takst 14/14 d på dagtid og tilsvarende 0,5x disse takstene om møtene avholdes på kveldstid.



Legevakt

 • Driftsmøter og samhandlingstrening med ambulansetjenesten er arbeid og skal honoreres
 • Dagtid: som takst 14/14d.
 • Kveldstid: minst tilsvarende 100 % overtid ift lønn i kommunal bistilling, alternativt 0,5*14/14d i normaltariffen.
 • RLF vil jobbe for lokalt tilpassede løsninger som understøtter stabil legevakt med god kvalitet og trygge rammer for legene. Krav skal fremmes i lokale forhandlinger.
 • Leger skal ikke dra på utrykning/ hjemmebesøk alene
 • Legevakts- utrykningskjøretøy skal være uniformert og fører må ha helsefaglig bakgrunn.
 • Det skal være betalte driftsmøter og fagråd i alle kommuner i Rogaland.

Sykehjem

Sykehjemsleger skal ha journalverktøy med en akseptabel standard. Et minstemål for funksjoner er søkbare kronologiske journalnotater, oversiktsbilde, labsvar integrert i journalen, elektronisk samhandling og eResept.

Sykehjemsleger skal et godt faglig og sosialt miljø for erfaringsoverføring mellom leger på ulike sykehjem.

Sykehus

RLF mener at spesialisthelsetjenesten er for dårlig finansiert. På tross av mangeårige effektiviseringstiltak er overskuddet i driften for lavt til å finansiere nødvendig vedlikehold og investeringer i medisinsk teknisk utstyr.

RLF vil spesielt jobbe for bedre vilkår for pågående og fremtidig sykehusutbygging i Helse Stavanger og Fonna.

Vi er bekymret for at beslutningen om utbyggingsalternativ bygger på sviktende forutsetninger og vil jobbe for å belyse dette.

Lønns- og arbeidsvilkår

Vi vil ivareta at sentrale avtaler og anbefalinger følges. Disse skal være styrende og representere et minstemål i forhold til lokale avtaler.

Sykehusleger skal ha adekvat, prosentuell lønnsutvikling, på linje med sammenliknbare grupper i samfunnet. Kompetanse og ansvar skal honoreres.

Ordningen med faste stillinger

RLF vil bidra til at ordningen med faste stillinger sikrer tilstrekkelig antall utdannings-stillinger både for LIS og ALIS.

Ledelse 

 • Vi vil jobbe for å stimulere leger til å ta lederstillinger.
 • Vi vil jobbe for å styrke leger i lederrollen.
 • Ledelse og beslutningsprosesser må forankres med utgangspunkt i medisinskfaglige behov og prioriteringer.

Avtalespesialister

Antall avtalepraksishjemler må økes. Spesielt innen fagfeltene:

 • ØNH
 • Hud
 • Kardiologi
 • Fysikalsk medisin
 • Reumatologi
 • Nevrologi
 • Generell kirurgi
 • Psykiatri

Vi ønsker å få belyst konsultasjonsstatistikk / produktivitet hos avtalespesialistene.

Rlf vil bidra til bedre og enklere drift av IKT systemer.

Forskning og kvalitet

Forskning:

Vi ønsker å stimulere til økt allmennmedisinsk forskning. Vi vil jobbe for at avtaler og regelverk er innrettet mot tilrettelegging for forskning i allmennpraksis. Det må komme ordninger for bruk av vikarlege og gode økonomiske rammer. Det må tilrettelegges for et primærmedisinsk forskningsmiljø i Rogaland.

Kvalitet:

Alle kommuner bør opprette et kvalitetsutvalg mellom fastleger og kommune. Gjerne etter modell fra Stavanger.

Undervisning

Et medisinsk fakultet i Stavanger vil få stor betydning for medisinsk forskning og utvikling for regionen. Rogaland legeforening ønsker derfor å støtte dette initiativet.