Referat 01/2016

Referat fra styremøte 18.2.2016.

01/2016

 REFERAT STYREMØTE I

ROGALAND LEGEFORENING
Mandag 18/01/16 kl 17 - 19.00

Sted:  Scandic Stavanger City hotel, Reidar Berges gate 7, 4013 Stavanger


Deltakere: Jan Robert Johannessen, Erik Wulst, Nina Storm Skifjeld, Line Ravndal, Kathrine Helvig Osmundnsen, Olav Thorsen , Finn Finsnes, Ole  Arild Osmundnes, Alexander Seldal, Torhild Veen, vara Hans Petter Torvik, sekretær Heidunn S. Nordtveit


Gjester:

Ivar Halvorsen, fastlege, ansvarlig for legesaker Stavanger kommune og tidligere leder RLF / AF styret / Sentralstyret +++ er med på de 3 første sakene.

Sak 01/16 Referat fra 21.11.15

 

Godkjenning av referat.

 

Vedtak: .

Referatet ble godkjent

Sak 02/16  Overføring av pasienter fra en fastlegeliste til en annen.

Fra tid til annen ønsker fastleger å redusere listene sine. Det er rapporteres ulik praksis rundt dette.

 

HTV AF Ole Arild Osmundnes orienterte om praksis og reglement.

 

Praksis skal være at man sender melding til kommuneoverlegen og ber om å få sette ned listetaket. Dersom dette aksepteres kan det foregå på hovedsaklig to måter.

  1. Listetaket settes ned. I praksis vil da listen reduseres over tid.

  2. Man får tilbud om å overføre deler av listen til andre praksiser. Listereduksjonen skal da skje ved hjelp av loddtrekning i regi av Helfo. Det skal ikke medfører noen form for økonomisk kompensasjon fra lege som overtar listeansvaret for pasientene.Vedtak:
Styret tok saken til orientering. I første omgang oppfordres turnusveiledere og veiledningsgruppeledere å informere om at en eventuell praksis med økonomisk kompensasjon for overføring av pasienter fra en liste til en annen ikke er lovlig.

Styrevedtaket sendes veiledermiljøet med en oppfordring om å videredistribuere i sine kanaler. Styret vil gjerne ha tilbakemelding på et eventuelt omfang av problemstillingen.
 

Sak 03/16 Ny SFS 2305 - hva er nytt og bør det følges opp lokalt?:
Det er fremforhandlet ny særavtale for fastlegene. Orientering fra HTV AF og Ivar Halvorsen som har vært med i prosessen om hva som ligger i dette.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning og HTV AF følger saken opp med de tillitsvalgte og eventuelt informasjon til medlemmene.


Sak 04/16 Kurs for leger og personal i lokal regi
Ivar Halvorsen har sendt inn et innspill om å arrangere kurs i praktisk praksisdrift. Han inviteres til å orientere om initiativet og styret bes vurdere om det kan bevilge økonomisk / administrativ støtte til et prosjekt som tar sikte på å arrangere 2-3 møter for å se hva dette kan bli og hva det i praksis krever av organisering / finansiering og eventuelt om det kan passe inn i en kurssetting.

Vedtak:

Det er legekontorene som selv har ansvar for opplæring av helsepersonell på legekontorene, men Rlf vil gi økonomisk støtte til kurs for at dette skal komme i gang. Rlf vil også støtte med administrativt arbeid som påmeldinger, fakturering ol.
Et legekontor skal først ha ansvaret for å arrangere et kurs og skal deretter gi stafettpinnen videre til et annet legekontor.Sak 05/16 Styrets videre arbeid (kort ift videre arbeid).

På arbeidsmøtet i København utarbeide vi en målsettinger for styret sitt arbeid den neste perioden. Ber om at alle kikker på arbeidsdokumentet og tenker på hvordan vi best kan ta det videre.

 


Sak 06/16  Årsmøte fredag 10. juni 2016 i Stavanger Konserthus
Årsmøteplanlegging må startes:
Se dokumentet Årsmøteplanlegging i saksmappen.

Vedtak:
Styret jobbet videre med årsmøteplanleggingen. Det ble ikke fatte vedtak.

 

Sak 07/16 Reklameartikler

Vi har innhentet tilbud på ulike profileringsmateriell tenkt brukt mot medlemsmassen i ulike sammenhenger.

Vedtak:
Styret ønsker ikke å bruke penger på profileringsmateriell.

 

Sak 08/16 :Sykehusfinansiering og nytt sykehusbygg Helse Stavanger
Styret jobber videre med sak rundt at SUS skal ta en beslutning om sykehusutbygging. Vi har fokus på Nasjonal Sykehusplan og investering av sykehus.

Vedtak:
Rlf ønsker  å  arrangere møte med LF sentralt, HV RHF og politikere.

Sak 09/16 Støttelege ønskes
Avdelingsrådgiver HLR, Terje Vevatne, har informert oss om at det er behov for en lege til i Stavanger-området.

Vedtak
Styret vil jobbe for å finne en støttelege. Medlemmene oppfordres til å komme med forslag.

Sak 10/16 Høringer:
Statusoppdatering høringer.

Vedtak:
Det ble ikke tid til å gå igjennom høringene. Jan Robert presenterte høringssvar på epost i etterkant. Det var ingen anmerkninger og det er sendt inn.

Sak 11/16 Syd-Vesten
Vi må få på plass tema og fordele oppgaver.

Syd-Vesten 1/16 Frist: 31.1.16 

Sak 12/16  Søknad om støtte til legefest 22.1.16
Det er kommet søknad om støtte på kr. 32.000,- til legefest 22.1.16 på Victoria hotell.

 

Vedtak:
Det støttes med inntil kr 200 per deltager. Det skal leveres et regnskap som dokumenterer hva pengene brukes på slik at vi har dokumentasjon til vårt regnskap.  

Sak 13/16  Eventuelt


Annet:(om tid)

Privat helseforsikring: pasienter kommer og skal ha henvisning som en del av selskapenes rutiner - naprapathenvising er det siste - hvordan griper vi dette an? Behov for å kjøre et prosjekt som ser på omfang og evt påvirkningsmuligheter?Jan Robert Johannessen

Leder