Referat 03/2016

Referat fra styremøte 14.3.2016

 

 

REFERAT STYREMØTE I
ROGALAND LEGEFORENING

 

Mandag 14/3/16 kl 17 - 19.10

 

 

Sted:  Scandic Stavanger City hotel, Reidar Berges gate 7, 4013 Stavanger


Deltakere: Jan Robert Johannessen,  , Kathrine Helvig Osmundnsen, Olav Thorsen ,  Ole  Arild Osmundnes,  Alexander Seldal, Torhild Veen, Egil Bjørløw, Erik Wulst, Line Ravndal, sekretær Heidunn S. Nordtveit
Frafall: Nina Storm Skifjeld, Finn Finsnes


Sak 20/16 Referat fra 22.2.16

 

Godkjenning av referat.

 

Vedtak: .

 

Referatet ble godkjent

Sak 21/16  Møteaktiviteter RLF

Styret jobbet videre med planlegging og gjennomføring av medlemsaktiviteter/møter.

 

Aktuelle aktiviteter.

  • Årsmøteplanlegging

  • Medlemsmøte AF 26/4/16

  • Temamøter høsten 2016

  • IKT møte høsten 2016

  • Legefest Nordfylket, ønske om å etablere.

 

Det ble ikke gjort vedtak.

Sak 22/16 Høringer:
Grunnutdanning av leger

Vedtak:
Olav Thorsen sender inn høring.

 

Sak 23/16 Honorar for leder i kurskomitéen Rlf

 

Det ble 11.12.08 vedtatt: “Fast honorar for leder i kurskomitéen settes til kr. 30.000,- pr. år.”

Beløpet har siden ikke blitt justert.

 

Vedtak:
Beløpet justeres til 0,5 G, gjeldende fra 1.1.16, slik at det følger utviklingen av Grunnbeløpet.


Sak 24/16 Endelig fordeling av kontigentmidler for 2016

Se brev ang endelig fordeling av kontigentmidler fra Dnlf

Vedtak:

Styret tok fordelingen til etterretningSak 25/16 Søknad om midler til allmennmedisinsk akademisk miljø i Stavanger

Allmennmedisinsk forskergruppe i Stavanger søker om kr. 150.000,- som kan stilles til rådighet for å sikre at arbeidet med å videreutvikle det allmennmedisinske akademiske miljøet i Stavanger kan fortsettes og styrkes.

Vedtak:
Styret er positive til søknaden, men utsetter saken i påvente av  budsjett og nærmere avklaring.

 

Sak 26/16 Epost mottatt fra Anders Bakken (Bryne kiropraktorklinikk)

 

Det etterlyses samarbeids/ informasjonsarenaer mellom fastleger og kiropraktorer.

 

Vedtak:
Rlf har ingen naturlig samarbeids/ informasjonsarena med kiropraktorer men vil anbefale Anders Bakken å ta kontakt med allmennlegeutvalget i sin kommune.Sak 27/16 Epost mottatt fra Per Brunovskis (fastlege Karmøy)

 

Man opplever et stort press på laboratorietjenester fra avtalespesialister og Reumatismesykehuset i Haugesund som har avviklet sin lab.

 

Vedtak
Styret er usikker på omfanget av problemet. Saken settes på saksagendaen for møtet med AF styret 26.april med mål om at AF styret skal se på saken og eventuelt ta problemet opp i takstforhandlingene.

 

Sak 28/16 Fastleger som får Pliktbrudd reaksjon fra Fylkeslegen.

 

Dagens medisin jobber med en sak om leger som får reaksjonen “Pliktbrudd”.

De lurer på hvorfor Rogaland ligger så høyt på statistikken.

 

Artikkelen er basert på små tall som svinger fra år til år og er avhengig av mange ulike faktorer som for eksempel at en lege som får påvist flere pliktbrudd vil kunne utgjøre en % stor variasjon. Det er ingen informasjon i tallmaterialet som sier noe om årsaksfaktorer.

 

Styret tok saken til orientering.

 

Syd-Vesten
Styret jobbet med neste utgave av Syd-Vesten 2/16 Frist: 10.4.16

Sak 29/16  Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.

Jan Robert Johannessen

Leder