Referat 06/2016

Referat fra styremøte 29.8.16

REFERAT STYREMØTE I

ROGALAND LEGEFORENING

Torsdag 29/8/16 kl 17 - 19.00

Sted:  Scandic Stavanger City hotel, Reidar Berges gate 7, 4013 Stavanger


Deltakere: Jan Robert Johannessen, Kathrine Helvig Osmundnsen, Olav Thorsen ,  Ole Arild Osmundnes, Egil Bjørløw, Elin Watts, Nina Storm Skifjeld, Finn Finsnes, sekretær Heidunn S. Nordtveit
Frafall: Erik Wulst, Line Ravndal og Alexander Seldal, Torhild Veen 

Sak 43/16 Referat fra 19.5.16

Godkjenning av referat.

Vedtak:
Referatet ble godkjent


Løpende sak: Møte og medlemsaktiviteter RLF

Status og videre arbeid med medlemsaktiviteter/møter.   

Sak 44/16 Endring av offisiell regnskapsstandard
Dnlf informerer om at fra og med neste regnskapsår kan foreningene selv velge regnskapsoppsett:

Fra og med neste regnskapsår kan foreningene selv velge regnskapsoppsett. Dette vil forenkle regnskapsarbeidet.

Fra og med regnskapsåret 2010 har Legeforeningen sentralt benyttet regnskapsstandard for ideelle organisasjoner i sin regnskapsavleggelse. Denne standarden innebærer en struktur bygget opp rundt foreningens formål og aktiviteter, i motsetning til det tradisjonelle artsbaserte regnskapsoppsettet.

Det presiseres at kravet om at alle foreningsleddene skal sende inn sine regnskap til Hovedforeningen innen 1 måned etter at regnskapet er godkjent av årsmøte/landsrådsmøte, og at kravet om at regnskapene i foreningsleddene skal revideres av registrert eller statsautorisert revisor, fortsatt gjelder.

Sentralstyrets behandlet dette 18.4. 2016 i sak 97/16 – Ny regnskapsstandard for Legeforeningen fra og med regnskapsåret 2017.

Vedtaket lyder slik: Fra 2017 skal Legeforeningens offisielle regnskap følge et artsoppsett. For foreningsleddene vil det være valgfritt om man følger et arts- eller formålsbasert oppsett.

I sentralstyrets sak 332/06 8.12. 2006, ble aktivitetsbasert (formålsbasert) rapporteringsmal gjort obligatorisk fra og med regnskapsåret 2008 for legeforeningens foreningsledd. Vedtaket fra 8.4.2016 gjør nå at foreningsleddene selv kan velge hvilket regnskapsoppsett de ønsker å benytte i sin regnskapsavleggelse.

Sekretariatet framførte i nevnte sak flere grunner til at Legeforeningen burde gå tilbake til det tradisjonelle artsoppsettet.

Vennlig hilsen

Økonomi- og administrasjonsavdelingen

Økonomiseksjonen

okonomi@legeforeningen.no

www.legeforeningen.no/tillitsvalgt


Vedtak: Tas til orientering. Lokalforeningen fortsetter med dagens regnskapsstandard.


Sak 45/16 Forespørsel fra Jæren Tingrett om innspill sakkyndig

Styret har mottatt en forespørsel fra Jæren Tingrett som ønsker å komme i kontakt med fagpersoner med spesialistkompetanse innen allmennmedisin.


Vedtak:
Styret tar saken til orientering. Aktuelle kandidater spilles inn direkte til Jæren Tingrett.Sak 46/16 Søknad om økonomisk støtte til fagtur for kurskomitéen

Rogaland kurskomite har søkt om økonomisk støtte til fagtur til Berlin mai 2017. Budsjett på 100 000 kr, se budsjett


Se også program fagtur.


Vedtak:
Styret godkjenner fagtur til Berlin for kurskomiteen iht fremlagt budsjett.  Styret ønsker en rapport etter turen og en sak til Syd-Vesten.Sak 47/16 TV aksjonen 2016

Line Ravndal orienterer om møte hos Fylkesmannen og status for RLF engasjement. Hva kan RLF styret bidra med for å støtte opp under aksjonen?


Vedtak:
Line R hadde meldt frafall. Hvis noen vil delta; ta kontakt med Line.


Sak 48/16 Årsmøte 2017

Arbeid med planlegging av årsmøte 2017.


Vedtak:
Dette møtepunktet utgikk


Sak 49/16 Plassering av lokalforeningens overskuddskapital

Årsmøtet hadde avstemning ved håndsopprekning som følger: Styret får fullmakt til å sette inntil 4 mill i Alfred Berg fondet. 1 stemme var i mot og resten for. Styret må avklare hvordan dette skal gjennomføres. Vi bør vurdere å utnevne en kontaktperson som har ansvar for å holde kontakten med Legeforeningen sentralt og Alfred Berg og rapportere til resten av styret.Vedtak:
Nina S Skifjeld blir kontaktperson og står for løpende kontakt med Legeforeningen/ Alfred Berg kontaktperson fremover. Hun har ansvar for å rapportere status til styret fortløpende.


Sak 50/16 Kurskomite nordfylket
Rogaland LF er nå klar til å etablere et kursutvalg i nordfylket. Følgende kolleger har meldt seg til å være med:
Dag-Helge Rønnevik (Leder PKO Helse Fonna)
Steinar Roar Kringeland (Fastlege Haugesund)
Lars Johan Lysen (Fastlege Aksdal legesenter)
Erik Wulst (Ortopedisk avdeling, Haugesund)
Monica Haga (Fastlege Haugesund)

Første møte er satt til mandag 5.september kl 19-20.30

Vedtak:
Styret vedtar opprettelse av kursutvalg i nordfylket. Kursutvalget sorterer organisatorisk under Rogaland legeforening sin kurskomite ved leder Nina Wikene. Kursutvalgsarbeid honoreres tilsvarende kurskomitearbeid.

Hensikten er å kunne tilby relevante kurs som tar hensyn til lokale ønsker for innhold og samarbeid med lokalsykehuset men også med tanke på å styrke det kollegiale felleskapet i Helse Fonna området på tvers av kommune og helsetjenestenivå.

Kurskomiteen var med på møtet fra kl 18.00


Sak 51/16 Møte med kurskomiteen

Referat fra møtet:Styret fikk en generell orientering om kurskomiteens arbeid og planer fremover. Rekrutteringssituasjonen - Komiteen har lenge manglet sykehuslege, men Nikolaj er for tiden både sykehuslege og allmennlege. Grunnkurs C, D og Sykehjemskurset har egne komiteer som jobber selvstendig. Nytt kursutvalg i nordfylket i oppstartsfasen.

Syd-Vesten: “stemningsrapport” fra kursene ønskes til Syd-Vesten. God reklame for kursene og hyggelig for kursdeltagere å lese. Gjør kurskomitearbeidet mer kjent også for dem som ikke går på kurs - potensielle kurskomitemedlemmer osv. Presentasjon av nye medlemmer alltid ønskelig.

Kurskomiteleder har stående invitasjon til å bli med på styremøter enten fast eller ved behov.

Budsjettet for sosiale aktiviteter blir brukt på kveldskurs, Grunnkurs D og litt på Preikestolkurs.


Høringer:
Statusoppdatering høringer.: Ingen nye høringer ble behandlet

Syd-Vesten
Sydvesten 03/16 : Frist12.10.16
Styret jobbet videre med Sydvesten.
Jan Robert Johannessen

Leder