Referat 07/2016

Referat fra styremøte 19.9.16


REFERAT STYREMØTE I

ROGALAND LEGEFORENING

Torsdag 19/9/16 kl 17 - 19.00

Sted:  Scandic Stavanger City hotel, Reidar Berges gate 7, 4013 Stavanger

Deltakere: Jan Robert Johannessen, Kathrine Helvig Osmundnsen, Olav Thorsen , Hans Petter Torvik, Elin Watts, Nina Storm Skifjeld, Finn Finsnes, Line Ravndal og Alexander Seldal, Torhild Veen og sekretær Heidunn S. Nordtveit
Frafall: Erik Wulst,  Ole Arild Osmundnes

 

Sak 52/16 Referat fra 29.8.16

Godkjenning av referat.

Vedtak:

 

Referatet ble godkjent


 

Løpende sak: Møte og medlemsaktiviteter RLF

Status og videre arbeid med medlemsaktiviteter/møter.  

Sak 53/16 Streik Akademikerne

Status for streiken. Alexander Seldal (OF) orienterte styret om status.
 

Vedtak:
Saken ble tatt til orientering. Styret ønsket gjerne å bidra økonomisk eller på andre måter til streikeaktiviteter ved behov.


Sak 54/16 Lønnsforhandlinger kommunesektoren.
Saken utgikk da HTV AF Ole Arild Osmundnes hadde meldt frafall.

Vedtak:
Utsettes til neste styremøte.
 

Sak 55/16 Akuttmedisinsk kurs

  1. Akuttmedisinske kurs arrangert på Safer koster 3000 i kursavgift. Kursene går med stort underskudd og vi har fått signaler fra Fond 2 om at det blir en stor belastning for fondsøkonomien over tid. Samtidig er dette et ettertraktet kurs pga høy kvalitet. Har vi andre muligheter for underskuddsdekning ?

  2. Akuttmedisinsk kurs i Haugesund har blitt arrangert av frittstående arrangør i mange år. Det vil med opprettelse av kursutvalget for Helse Fonna bli lagt inn i RLF sin kursportefølje. Vi rekker ikke å komme i mål med de nødvendige endringer mtp å kunne søke underskuddsdekning for det førstkommende kurset. Må kurset utsettes eller kan vi finne en annen løsning?
     

Vedtak:

1) Styret hadde en diskusjon rundt ulike muligheter. En av mulighetene som ble løftet frem var å vurdere et samarbeid med kommunen og andre nødhjelpsetater om et kurskonsept som var interessant for kommunene å ta en delfinansiering for. Et økt samhandlingsfokus kan være en vinkling. Saken må tas videre med LSA/HTV AF og leder for kurskomiteen.

2) Styret ønsket ikke å utsette kurset i Haugesund men heller bidra økonomisk til underskuddsdekning om det ble nødvendig.
 

Sak 56/16 TV aksjonen 2016

Statusoppdatering: Line Ravndal orienterte.
 

Vedtak:
Saken ble tatt til orientering

Sak 57/16 Årsmøte 2017

Arbeid med planlegging av årsmøte 2017.

 


Sak 58/16 Plassering av lokalforeningens overskuddskapital

Rapportering til styret. Ansvarlig Nina. (Kort status).

Sak 59/16 Styremøtedatoer høsten 2016

Leder kan ikke møte mandag 17. oktober kl. 17-19.00 Foreslått flyttet til mandag 24.okt i så fall.

Vedtak:
Møtet 17.okt utsettes en uke 24.okt. Heidunn avklarer lokale.

 

Syd-Vesten
Sydvesten 03/16 : Frist12.10.16

Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt


 

Jan Robert Johannessen

Leder