Referat 10/2016

Referat fra styremøte 12.12.2016

 

REFERAT STYREMØTE I

ROGALAND LEGEFORENING

Mandag 12/12/16 kl 17 - 19.00

Sted:  Dr. med Finn Finsnes


Deltakere: Jan Robert Johannessen, Erik Wulst,  Elin Watts, Line Ravndal, Nina Storm Skifjeld, Finn Finsnes, Olav Thorsen, Hans Petter Torvik, Ole Arild Osmundnes, Torhild Veen, Nina T. Wikene og sekretær Heidunn S. Nordtveit

Frafall: Kathrine Helvig Osmundsen og Alexander Seldal


Sak 76/16 Referat fra 21.11.16

Godkjenning av referat.


Vedtak:
Referatet ble godkjent.


Sak 77/16 ICPC2 prosjektet i EPJ løftet


Orientering om arbeid med å bedre funksjonalitet i ICPC2. Man prøver å få til en tettere kobling mellom ICPC2 og ICD10 slik at diagnosesettingen i allmennpraksis kan bli mer presis. Man ønsker også å gi mulighet for å knytte noen informasjonselementer mot diagnosene slik at man kan angi lokalisering eller status for en diagnose (tentativ, bekreftet, avkreftet osv). Dette er gjort i Danmark, betegnet “HOKUS felt”. Avklare om avtalespesialistene har innspill til arbeidet.

Det ble ikke gjort noe vedtak i saken.


Sak 78/16 Årsmøte
Beslutning konsept og program.

 

Vedtak:

Ricardo Pellegrini bestilles som foreleser.

 

Sak 79/16  Kursvirksomheten i Rogaland legeforening
Kursvirksomheten i Rogaland LF er organisert i ulike kursutvalg under hovedkomiteen. Disse forholder seg administrativt til kurskomiteens leder. Pt Nina Wikene. Det er behov for å diskutere rammevilkår rundt kursaktiviteten slik at vi er tydelige på hvilke føringer som gjelder men samtidig legger til rette for at kolleger som ønsker å engasjere seg opplever rammene som hensiktsmessige. Nina Wikene deltar på møtet.  

Vedtak:
Jan Robert Johannessen, Ole Arild Osmundnes og Nina T. Wikene ser nærmere på saken.Syd-Vesten
Syd-Vesten 01/17 : Frist 29.1.2017

Fondsforvaltning

Status for fondsforvaltning (Nina)
Se månedsrapporter

Høringer:
Statusoppdatering høringer.:

 

 

 

 

Invitasjon til å gi innspill - utkast til rundskriv om kompetansebasert modell i psykisk helsevern

05.01.2017

Landsstyremøtet 2017: Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker m.m.

30.01.2017

Oppheving av kravet om henvisning for å få rett til stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut

25.01.2017

 

Nye til vurdering/ fordeling:

AF/Ole Arild føler med på høringsinnspill i sak om opphevning av krav om fysioterapihenvisninger

Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.


Jan Robert Johannessen

Leder