Referat 01/2017

Referat fra styremøte 16.1.2017

01/2017

 


REFERAT STYREMØTE I

ROGALAND LEGEFORENING

Mandag 16/01/17 kl 17 - 19.00


Sted:  Radisson Blue Royal Hotel, Løkkeveien 26, Stavanger

Deltakere: Jan Robert Johannessen,  Elin Watts, Line Ravndal, Finn Finsnes, Egil Bjørløw, Ole Arild Osmundnes, Kathrine Helvig Osmundsen, Alexander Seldal og sekretær Heidunn S. Nordtveit
Frafall:   Erik Wulst, Nina Storm Skifjeld,Olav Thorsen ogTorhild Veen
Sak 01/17 Referat fra 12.12.16

Godkjenning av referat.


Vedtak:
Referatet ble godkjent.


Sak 02/17 Status investeringer Alfred Berg


Orienteringssak. Det er per dato overført 2 mill NOK til fondet. Se saksmappe for siste månedsrapport.


Det ble gitt en orientering om fondets utvikling. Det ble ikke gjort noe vedtak.Sak 03/17 Kursaktiviteten - Grunnkurs D

Leder og leder for kurskomiteen har hatt møte med representanter for Grunnkurs D.

Det ble rapportert fra møtet.


Man har avklart spørsmål rundt drift og honorering av kurskomitearbeidet.

Det satses på å bygge opp et sterkere primærmedisinsk forskningsmiljø i Rogaland og dette arbeidet er startet med utgangspunkt i miljøet rundt Allforsk. Forskning vil være viktig for kvalitetshevning i primærhelsetjenesten og sannsynligvis drivende for ulike prosesser i vår region. Spesielt innenfor utdanning og innovasjon i næringslivet.  


Rogaland legeforening har et stort overskudd som er bygget opp gjennom kursaktivitet i mange år og Grunnkurs D genererer et stort overskudd. Det er ikke ønskelig å bygge opp en større kapitalbase i lokalforeningen. Styret har over tid jobbet for å finne gode måter å investere disse pengene i tråd med vårt formål. Det er ønskelig at tiltakene treffer brede grupper av medlemmer eller spesielt viktige fag/politiske tema.


Det har frem til nå blitt satset på økt medlemsaktivitet i form av årsmøte, medlemskvelder og sosiale tiltak. Det ville også være ønskelig å finne et faglig investeringsfokus. Vi jobber allerede med et driftsmøtekonsept for næringsdrivende leger som lanseres våren 2017. Vi har tidligere vedtatt støtte til Allforsk med mulighet for ytterligere støtte.


Med utgangspunkt i samtalene med Grunnkurs D/Allforskmiljøet og styrets langsiktige målsettinger lanseres det derfor en ide om å sette av kr 1 mill til et fond med formål om å etablere et primærmedisinsk forskningsmiljø i Rogaland.


Vedtak:
Allforsk blir bedt om å legge frem et konkret forslag til styret.

Etablering av et primærmedisinsk forskningsfond må fremlegges årsmøtet.


Sak 04/17  Innspill valgkomite NFA

Norsk forening for allmennmedisins valgkomite er i gang med forberedelsene til valg av nytt styre med varamedlemmer for Norsk forening for allmennmedisin for perioden 1. september 2017 til 31. august 2019.  Valget skjer på årsmøtet i Tromsø 27. april.

Det skal velges leder, nestleder og 5 styremedlemmer. I tillegg skal det velges tre varamedlemmer. Se vedtektene § 3-2-1. Styret trenger både kontinuitet og fornyelse.  Det er viktig å få et bredt sammensatt styre når det gjelder kjønn, alder, erfaringsbakgrunn og geografi.


Valgkomiteen ber med dette om forslag til kandidater fra medlemmene i NFA innen 11. februar 2017. Forslagene til kandidater med kort begrunnelse kan sendes til Gisle Roksund. Det bes opplyst om kandidaten er forespurt.

De innkomne forslagene til kandidater vil bli sendt ut med de øvrige sakspapirene.

Bruk anledningen til å komme med forslag til kandidater!


Vedtak:
Ole Arild O (AF) fremmer forslag på kandidat.


Sak 05/17 Samling for sykehusleger


Orientering til styret første samling for sykehusleger. 200 fremmøtte! Alle fikk servert grøt (til hotellet gikk tomme). Det blir et oppfølgingsmøte.

Orienteringssak

Sak 06/17 Status styrearbeid og plan for våren 2017


Det er et halvt år igjen av styreperioden. Hva er status for styret ? Hvordan evaluerer vi perioden så langt og hva ønsker vi å fokusere på siste halvår?


Vedtak:

Det ble ikke gjort vedtak.


Løpende saker/ orienteringssaker:

Møte og medlemsaktiviteter RLF

Status og videre arbeid med medlemsaktiviteter/møter.

Årsmøte 2017

Arbeid med planlegging av årsmøte 2017. Saksmappe årsmøte 2017


Kursutvalget i Fonna:

Status


Syd-Vesten
Syd-Vesten 01/17 : Frist 29.1.2017

Fondsforvaltning

Status for fondsforvaltning (Nina)


Høringer:
Statusoppdatering høringer. Styremedlemmene leverer i stor grad svar via egne yrkesforeninger og det var ingen høringer som fremsto som aktuelle for styret å levere et eget høringssvar på.

Eventuelt

PSL: man mangler funksjonalitet i DIPS for å ta imot epikriser. Jan Robert Johannessen tar dette med videre inn i EPJ-løftet. I etterkant: Det står nå på saksfremlegg for nye prosjekter).
Jan Robert Johannessen

Leder